Maria van Loreto (1294)

Loreto 1294

Feestdag: 10 december

De nu als heilig beschouwde stad Loreto heeft niet alleen de enorme bezoekersaantallen te danken aan het Heilige Huis (Santa Casa), maar zelfs het hele bestaan van de stad. Om dit te kunnen verklaren, gaan we ver terug in de geschiedenis, naar de tijd van de kruistochten.

Het huisje

Volgens een kroniek van 1465 werd in de nacht van 9 op 10 december 1294 het Heilige Huis aangetroffen op dezelfde heuvel in Loreto in Italië, waar het nu nog staat.

Verklaring

Het huis van de Heilige Maagd Maria in het beloofde land zou nl. bedreigd worden door de Turken. In 1291 brachten engelen het Heilig Huis, waar Jezus in opgroeide, op een wolk naar Dalmatië. Aldaar deden zich volgens bronnen verscheidende mirakels voor, en mensen kwamen er vroom bidden tot de Heilige Moeder Gods. In 1294 brachten de Heilige Engelen het naar een woud nabij Recanati, deze plek wordt Loreto genoemd. Sindsdien stroomden er bedevaarders naar het Heilig Huis om Maria te vereren.

Dit vormt de oorsprong van de mariale devotie ter gedachtenis aan het mysterie van de incarnatie en van het evangelische voorbeelden van het heilig gezin van Nazareth. De verering van de heilige Maagd Maria van Loreto spoort ons aan om in te stemmen met de roeping van de christen. De litanie van Loreto is verspreid over de gehele Kerk.

Paus Franciscus heeft op 7 oktober 2019 besloten dat de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Loreto op 10 december voortaan op de Algemene Romeinse Kalender en in de liturgische boeken van de Romeinse Ritus moet verschijnen.

Wonderbaarlijke genezing

‘Overal heerste verbazing. Men vroeg zich wat dit onbekende verblijf kon betekenen, door welke hand de wandversieringen waren gemaakt, en wie er in staat was geweest dit nieuwe heiligdom van het ene moment op het andere hier neer te zetten. Allemaal vragen, maar geen antwoord. Totdat plotseling temidden van de menigte de eerbiedwaardige herder van de Sint-Joriskerk opdook, bisschop Alexander; hij was afkomstig uit Modruzia. Zijn aanwezigheid ontlokte overal een kreet van verbazing. Iedereen wist dat de man doodziek was, nagenoeg zonder enige hoop op herstel. En kijk, daar stond hij, blakend van gezondheid! De ziekte was weg. Van koorts geen spoor meer.

Loreto is een bekend bedevaartsoord. De Casa Santa-kerk is voor gelovigen de plek om hun bedevaart te eindigen. In de kerk zouden zich mirakels hebben voltrokken, waardoor het als bedevaartsoord werd erkend door de Rooms-Katholieke Kerk.

Met vier miljoen Pelgrims per jaar is Loreto een van de grootste Mariale Heiligdommen ter wereld.

Litanie van Loreto

Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons. Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Moeder van God, bid voor ons.
Heilige Maagd der maagden, bid voor ons.
Moeder van Christus, bid voor ons.
Moeder van de Kerk, bid voor ons.
Moeder van de goddelijke Genade, bid voor ons.
Allerreinste Moeder, bid voor ons.
Zeer kuise Moeder, bid voor ons.
Maagdelijke Moeder, bid voor ons.
Onbevlekte Moeder, bid voor ons.
Beminnelijke Moeder, bid voor ons.
Bewonderenswaardige Moeder, bid voor ons.
Moeder van goede raad, bid voor ons.
Moeder van de Schepper, bid voor ons.
Moeder van de Zaligmaker, bid voor ons.
Allervoorzichtigste Maagd, bid voor ons.
Eerwaardige Maagd, bid voor ons.
Lofwaardige Maagd, bid voor ons.
Machtige Maagd, bid voor ons.
Goedertieren Maagd, bid voor ons.
Getrouwe Maagd, bid voor ons.
Spiegel van gerechtigheid, bid voor ons.
Zetel van Wijsheid, bid voor ons.
Oorzaak van onze Blijdschap, bid voor ons.
Geestelijk vat, bid voor ons.
Eerwaardig vat, bid voor ons.
Heerlijk vat van godsvrucht, bid voor ons.
Mystieke roos, bid voor ons.
Toren van David, bid voor ons.
Ivoren toren, bid voor ons.
Gouden huis, bid voor ons.
Ark van het verbond, bid voor ons.
Deur van de hemel, bid voor ons.
Morgenster, bid voor ons.
Heil van de zieken, bid voor ons.
Toevlucht van de zondaren, bid voor ons.
Troosteres van de bedroefden, bid voor ons.
Hulp van de christenen, bid voor ons.
Koningin van de engelen, bid voor ons.
Koningin van de aartsvaders, bid voor ons.
Koningin van de profeten, bid voor ons.
Koningin van de apostelen, bid voor ons.
Koningin van de martelaren, bid voor ons.
Koningin van de belijders, bid voor ons.
Koningin van de maagden, bid voor ons.
Koningin van alle heiligen, bid voor ons.
Koningin zonder erfsmet ontvangen, bid voor ons.
Koningin in de hemel opgenomen, bid voor ons.
Koningin van de heilige rozenkrans, bid voor ons.
Koningin van het gezin, bid voor ons.
Koningin van de vrede, bid voor ons.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.
Bid voor ons, Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Laat ons bidden. Heer God, wij bidden U: geef ons, uw dienaren, dat wij ons mogen verheugen in een bestendige gezondheid van ziel en lichaam; mogen wij door de verheven voorspraak van de heilige Maria, die altijd maagd is gebleven, verlost worden van de tegenwoordige droefheid en de eeuwige vreugde genieten. Door Christus, onze Heer.
Amen.

Latijnse tekst

Kyrie, eleison. Kyrie eleison.
Christe, eleison. Christe, eleison.
Kyrie, eleison. Kyrie eleison.
Christe, audi nos. Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos. Christe, exaudi nos.
Pater de caelis, Deus, miserere nobis.
Filie, Redemptor mundi, Deus, miserere nobis.
Spiritus Sancte Deus, miserere nobis.
Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis.
Sancta Maria, ora pro nobis.
Sancta Dei Genetrix, ora pro nobis.
Sancta Virgo virginum, ora pro nobis.
Mater Christi, ora pro nobis.
Mater Ecclesiae, ora pro nobis.
Mater Divinae gratiae, ora pro nobis.
Mater purissima, ora pro nobis.
Mater castissima, ora pro nobis.
Mater inviolata, ora pro nobis.
Mater intemerata, ora pro nobis.
Mater amabilis, ora pro nobis.
Mater admirabilis, ora pro nobis.
Mater boni Consilii, ora pro nobis.
Mater Creatoris, ora pro nobis.
Mater Salvatoris, ora pro nobis.
Virgo prudentissima, ora pro nobis.
Virgo veneranda, ora pro nobis.
Virgo praedicanda, ora pro nobis.
Virgo potens, ora pro nobis.
Virgo clemens, ora pro nobis.
Virgo fidelis, ora pro nobis.
Speculum iustitiae, ora pro nobis.
Sedes sapientiae, ora pro nobis.
Causa nostrae laetitiae, ora pro nobis.
Vas spirituale, ora pro nobis.
Vas honorabile, ora pro nobis.
Vas insigne devotionis, ora pro nobis.
Rosa mystica, ora pro nobis.
Turris Davidica, ora pro nobis.
Turris eburnea, ora pro nobis.
Domus aurea, ora pro nobis.
Foederis arca, ora pro nobis.
Ianua caeli, ora pro nobis.
Stella matutina, ora pro nobis.
Salus infirmorum, ora pro nobis.
Refugium peccatorum, ora pro nobis.
Consolatrix afflictorum, ora pro nobis.
Auxilium Christianorum, ora pro nobis.
Regina Angelorum, ora pro nobis.
Regina Patriarcharum, ora pro nobis.
Regina Prophetarum, ora pro nobis.
Regina Apostolorum, ora pro nobis.
Regina Martyrum, ora pro nobis.
Regina Confessorum, ora pro nobis.
Regina Virginum, ora pro nobis.
Regina Sanctorum omnium, ora pro nobis.
Regina sine labe originali concepta, ora pro nobis.
Regina in caelum assumpta, ora pro nobis.
Regina Sanctissimi Rosarii, ora pro nobis.
Regina familiae, ora pro nobis.
Regina pacis, ora pro nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nobis, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Concede nos famulos tuos, quaesumus, Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere: et gloriosa beatae Mariae semper Virginis intercessione, a praesenti liberari tristitia, et aeterna perfrui laetitia. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.

Het verhaal van de mysterieuze ladder in de Loreto Kapel

Het verhaal van de mysterieuze ladder in de Loreto Kapel in de stad Santa Fé, staat New Mexico, Verenigde Staten, er is een mysterie dat 130 jaar heeft geduurd en ongeveer 250.000 bezoekers per jaar trekt.

Wat de kapel anders maakt dan alle andere, is het karakter van het veronderstelde wonder dat erin plaatsvond, het is een trap.

De kapel werd gebouwd aan het einde van de 19e eeuw, toen het klaar was, misten de nonnen een trap die hen naar de bovenverdieping bracht.
• Ze brachten 9 dagen door met bidden voor São José, die timmerman was.
• Een vreemdeling klopte op de deur van de kapel op de laatste dag.
• Zei dat hij een timmerman was en dat hij de taak aankon.
• Hij bouwde, zonder hulp van iemand anders, de trap die wordt beschouwd als een wonderkind van timmerwerk.
• Niemand weet hoe ze stond, want de ladder heeft geen centrale ondersteuning.
• Toen verdween de timmerman die geen spijkers of lijm gebruikte om de ladder te bouwen, spoorloos verdwenen en ook niet op betaling wachtte.
• Een legende werd geboren in de stad Santa Fé, die begon te geloven dat de timmerman eigenlijk St. Jozef was, gestuurd door Jezus Christus om de smeekbeden van de nonnen te beantwoorden.
• Sindsdien wordt de trap 'wonderbaarlijk' genoemd en is het een pelgrimsoord geworden.

Er zijn hier drie mysteries, legt de woordvoerder van de kapel uit:
• Het eerste mysterie is dat het nog onbekend is wie de man is die de ladder heeft gebouwd.
• Het tweede mysterie is dat architecten, ingenieurs en wetenschappers zeggen dat ze niet begrijpen hoe de ladder in evenwicht is.
• En het derde mysterie: waar kwam het hout vandaan? Ze hebben al analyses gedaan en er is niets vergelijkbaars in de hele regio.
• Eén detail versterkte alleen maar het geloof in het veronderstelde wonder: de trap heeft 33 treden, de "leeftijd van Christus".