Zeitoen-Caïro (Egypte) 1968

1968-1971

Feestdag: 2 april

Toen in mei 1973 de Koptische Paus Shenouda III aan Paus Paulus VI een bezoek bracht, sprak hij langdurig over de spectaculaire, door grote menigten bijgewoonde verschijningen van 1968 tot 1971, van de H. Maagd te Zeitoen, Caïro. Aangezien er buiten het Midden-Oosten relatief weinig bekend is over deze ongekende verschijningen, is het zeer de moeite waard de omstandigheden te onderzoeken, van wat beschouwd mag worden als een van de meest dramatische manifestaties van het bovennatuurlijke sinds 2.000 jaar. De visoenen deden zich voor boven en rond de Koptisch-Orthodoxe kerk van de Heilige Maagd in Zeitoen, een drukke voorstad van Caïro. Deze kerk ligt dicht bij de weg, die de Heilige Familie had gevolgd toen deze naar Egypte moest vluchten.

Het eerste visoen verscheen in de nacht van woensdag 2 april 1968. Een groep arbeiders, die van ploeg wisselden en enkele vrouwen op het trottoir, het was. 21.30 uur, werden gealarmeerd door een plotselinge beweging boven een van de koepels van de kerk. Zij staarden in sprakeloze verbazing naar iets wat een "witte dame" leek. Het visioen openbaarde zich als een lichtend wezen, gekleed in een mantel van trillende lichtstralen. Eén van de vrouwen beneden riep: "Settena Marjam"(de Heilige Maagd Maria) ....! Bij deze kreet verscheen als uit het niets een vlucht stralende duiven, die rond de verschijning bleven zweven. Precies een week later kwam de volgende verschijning en nog een en nog een; ze volgden steeds sneller op elkaar. Soms kon men de H. Maagd zien met het Kind Jezus in Haar armen, of met de H. Jozef en Jezus op 12-jarige leeftijd.

Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje door Egypte en trok enorme massa's Christenen. Joden, Moslims en ongelovigen naar Zeitoen.
Na enkele weken kwamen er menigten van rond de 250.000 mensen 's avonds bijeen. Er werd gebeden: "Wij geloven in U, Heilige Maria...! Wij erkennen U, Heilige Maria ...!" Dit was de eerste keer in de geschiedenis, dat grote getalen Christenen en Moslims samen baden. Verschillende Koptische Prelaten gaven levendige beschrijvingen er van. Hier een verkorte beschrijving van Bisschop Athanasius van Beni Soueiff:"Dáár stond Zij, vijf of zes meter boven de koepel, helemaal als een lichtgevend beeld, maar niet zo stijf. Haar kleren en Haar lichaam bewogen. Onze Heilige Moeder keek naar het noorden; Zij wuifde met Haar hand. Ze zegende de mensen. Haar kleren golfden in de wind. Zij was zeer stil, in volle glorie. Het was heel bovennatuurlijk en zeer, zeer hemels. Sommigen zeiden gebeden uit de Koran, anderen baden in het Grieks, weer anderen zongen Koptische hymnen. Het was iets, dat boven het menselijke bevattingsvermogen uitging. Er was geen boodschap, maar het geloof in God, in het bovennatuurlijke, was duidelijk krachtiger geworden".

Uit een rapport van een speciaal comité van eminente Koptische geestelijken: "Wij hadden post gevat tegenover de koepels en bleven die enkele nachten observeren, totdat wij de H. Maagd zagen verschijnen in een kring van licht. Zij verscheen in volledige gestalte, bewoog zich op de koepels, boog voor het Kruis, dat zich daar bevindt en ten slotte zegende Zij de duizenden mensen. Op een andere nacht zagen wij duiven, die helder zilverachtig van kleur waren, in een schittering van licht. De duiven vlogen van de koepel rechtstreeks naar boven, de lucht in. Toen verheerlijkten wij de Almachtige God, die ons aardse mensen had toegestaan, die glorie van de hemel te aanschouwen ..." Op dezelfde dag van dit rapport, volgde er een officiële verklaring van Paus Kyrillos VI, die in zes kranten van Caïro verscheen. Slechts een paar overzeese nieuwsbladen hebben melding gemaakt van deze ongehoorde gebeurtenissen: The Times (Londen 6 mei), Le Figaro (Parijs 5 mei), The New York Times (New York 5 mei) en enkele kleinere lokale bladen.

De H. Maagd heeft een wonderlijk stilzwijgen bewaard bij deze verschijningen. Men beschouwt dit als een gebaar van moederlijke tact en genegenheid voor Haar kinderen van verschillende geloofsovertuigingen. Er zijn zeer veel mooie verslagen van ooggetuigen. Hier nog een klein stukje van mevrouw Pearl Zaki uit Minneapolis, Minnesota VSA: "De gestalte van onze gezegende Moeder baadde in het licht. Het is onmogelijk te beschrijven wat ik zag en wat ik voelde. Op de een of andere wijze voelde ik mij tot Haar aangetrokken, maar ik was op geen enkele wijze uitverkoren uit de menigte. Men voelde zich alleen-met-Haar en werd compleet naar Haar toegetrokken".

Hoewel Maria hier een stilzwijgen heeft bewaard, zijn de wonderbaarlijke genezingen niet uitgebleven. Aartsbisschop Fulton Sheen zegt hierover: "Zoals er zonder Maria geen komst van Christus in het vlees zou zijn geweest bij Zijn Eerste Komst, zo kan er geen geestelijke komst van Christus zijn, zonder dat Maria de weg voorbereidt, voor de Tweede Komst. Verbaast u er niet over, dat onze Moeder op zoveel plaatsen tot Haar kinderen-in-0nood komt. Zij weet véél meer dan wij en waarschuwt en waarschuwt Haar kinderen. Men zou zich terecht kunnen verbazen als Zij niet kwam! Geven wij gehoor aan Haar Moederlijke oproep: "Rozenkransgebed, boete, offer, Jezus ontvangen, biechten (dit moet daaraan vooraf gaan), Jezus bezoeken in het H. Sacrament, eerherstel geven voor Zijn lijden in dit Sacrament van Liefde. Zijn lijden (de Kruisweg) overwegen".

Goedkeuring:

De verschijningen werden goedgekeurd ten eerste door Patriarch van de Koptische Kerk in Egypte, en later kwam de goedkeuring van de Rooms-katholieke Kerk.

De Rooms-katholieke kardinaal Stephanos deed alle onderzoeken en legde deze voor aan Paus Paulus VI in mei 1968, die ze goedkeurde als verschijningen van de Moeder Gods.