Heilige Theresia van Lisieux

1873 - 1897


Feestdag: 1 oktober

Andere namen: Theresia van Lisieux, Theresia van het Kindje Jezus, Kleine Theresia, Rozenmadonna

Thérèse Martin wordt in 2 januari 1873 in het Franse Alençon in Normandië geboren. Ze had een zwakke gezondheid. Haar vader, Louis Martin, was horlogemaker en haar moeder, Zélie Guérin, kantwerkster. Een vader, die monnik en een moeder, die non had willen worden. Toen de twee getrouwd waren, besloten ze een zg. Jozef-huwelijk aan te gaan. De eerste tien maanden van hun huwelijk brachten ze "maagdelijk" door. Maar een biechtvader deed hen van gedachten veranderen. Zij moeten zijn raad zeer goed opgevolgd hebben, omdat er hierna negen kinderen in dit gezin werden geboren, waarvan er vier al op jonge leeftijd stierven. De vijf anderen werden non. Na de geboorte van Thérèse bleek Zélie borstkanker te hebben en de arts zei haar, dat haar melk de baby zou vergiftigen Dus werd Thérèse toevertrouwd aan een voedster. Thérèse heeft nu nog vier zussen. Al op vroege leeftijd, toen zij vier jaar oud was, verliest ze haar moeder. Na verhuizing naar Lisieux wordt ze opgevoed met haar 16-jarige zus Pauline in de rol van haar moeder, tot Pauline besluit non te worden. Een paar maanden later wordt Thérèse doodziek, totdat een Mariabeeld boven haar bed naar haar glimlacht. Kleine Thérèse is genezen.

Op 11-jarige leeftijd trekt Thérèse zich vaak terug om geknield voor haar bed te bidden. Ze was uitzonderlijk vroom, maar stond ook bekend om haar gevoel voor humor. Als kind ervoer ze heel sterk de liefde van Christus. Om Hem te dienen wilde ze missionaris in China worden. Toen echter drie van haar zussen intraden bij de karmelietessen in Lisieux, kreeg ze het idee om ook naar het klooster der Ongeschoeide Karmelietessen in Lisieux (Normandië) te gaan. Dit besluit wordt concreet als ze 14 is. Omdat ze nog te jong is, heeft ze toestemming van de bisschop nodig. Wanneer ze deze niet krijgt, richt ze zich tot de Paus. Uiteindelijk mag ze op 15-jarige leeftijd intreden. Zij neemt de kloosternaam Thérèse van het Kindje Jezus aan. In het klooster groeit Thérèse steeds verder in haar liefde tot Jezus. Eén van haar uitspraken luidde: "Jezus brandt van liefde voor ons. Kijk naar Zijn aanbiddelijk Gelaat. Dan zul je zien hoezeer Hij ons bemint." Deze Theresia had ervoor gekozen enkel nog te leven onder de Blik van Jezus. Op jonge leeftijd kreeg ze tuberculose. Dat was heel zwaar voor haar, maar tegelijk verlangde ze naar de vereniging met Jezus en was ze heel gelukkig toen ze voor het eerst bloed opgaf. De ziekte veroorzaakte hevige pijnen.

Histoire d'áme (het verhaal van de ziel)

Op aanwijzing van haar overste begint ze te schrijven aan haar autobiografie, getiteld “Histoire d' une áme” (het verhaal van de ziel). Dit is twee jaar voor haar dood. Zoals ook al haar andere geschriften, kenmerkt dit werk haar poëtische hang naar oprechte Godsverbondenheid door bezielende kracht en lieflijke, jeugdige levendigheid. De eerste bedevaartgangers zijn al voor 1910 te vinden bij de grot van de Kleine Theresia, zoals haar populaire naam was. Van een eerste wonder wordt op 26 mei 1908 melding gemaakt.

Het leek dat haar vroege dood de realisatie van dit verlangen om wereldwijd te evangeliseren voorgoed onmogelijk had gemaakt. Het tegendeel was waar. Haar levensverhaal, brieven, gedichten en autobiografieën zorgden ervoor, dat velen een nieuwe (kleine) weg vonden om dichter bij God te komen. Nog altijd is ze één van de populairste heiligen. Met een heerlijke overmoed van haar liefde beloofde zij op haar sterfbed, dat zij vanuit de hemel rozen zou zenden naar de aarde. Zij is sinds die tijd wereldwijd aangeroepen en heeft zij haar rozen uitgezonden, de tekenen van haar voorspraak. Zij stierf op 30 september 1897 in Lisieux.

Een maand voor de Zaligverklaring van Thérèse van Lisieux werden haar relikwieën overgebracht vanuit de kloosterbegraafplaats naar de karmelieten-kapel in Lisieux in een processie met 50.000 pelgrims. Toen in 1910 een erkenning plaatsvond van de stoffelijke resten werden haar relikwieën overge-bracht naar een vergulde schrijn.

Bij de zaligverklaring van Theresia van Lisieux op 29 april 1923 zei Titus Brandsma: "Veelal verwacht men van een heilige iets bijzonders, iets dat van het gewone afwijkt, iets dat men de poëzie van een heiligenleven zou kunnen noemen. En nu ziet men het zo prozaïsch gewoon, dat men er uiterlijk de heilige niet in ziet. Maar dat is juist de ware heiligheid". Op 17 mei 1925 werd zij door paus Pius XI heilig verklaard. Heel de wereld vroeg om haar heiligverklaring. Kerken werden aan haar toegewijd. Haar intens verlangen naar de missie kwam tot uiting in het wereldwijd apostolaat om door gebed en heiliging van het gewone leven genade en bekering voor de zielen te verkrijgen. Daarom heeft paus Pius XI haar tot patrones van alle missien aangesteld. Om onderscheid te maken tussen Theresia van Avila uit de 16e eeuw, wordt zij ook wel liefdevol de Kleine Theresia genoemd.

Patronage:

Patrones van de missie, van Alpha-cursussen en voor bloemisten.

Attribuut

Rozen en een kruisbeeld, tegen haar borst gedrukt.

Naschrift webmaster Leo de Bondt:

Haar vurige liefde tot Jezus leidde aanvankelijk tot verdriet, omdat ze zich niet heilig genoeg achtte Hem op waardige wijze te volgen. Ze keek enorm op tegen de grootse heiligheid van Teresa van Avila en Johannes van het Kruis. Haar godsvertrouwen werd zwaar op de proef gesteld, toen bij haar tuberculose werd vastgesteld. Haar lijdensweg getuigt van een diepe verbondenheid met Christus. Op haar sterfbed kwam ze in de "donkere nacht van het geloof" terecht, waardoor ze leed aan twijfel en neerslachtigheid. Ze stierf in een geur van heiligheid op 30 september 1897. Kort na haar dood verspreidde zich het gerucht dat een heilige karmelietes gestorven was; het aantal gelovigen dat haar aanriep begon drastisch te stijgen. Berichten over gebedsverhoringen stroomden binnen bij de bisschop van Lisieux. Dat resulteerde uiteindelijk in haar heiligverklaring in 1925. Omdat ze een nieuwe spiritualiteit in de katholieke traditie introduceerde, bevorderde paus Johannes Paulus II haar in 1997 tijdens de Wereldjongerendagen in Parijs tot Kerklerares. De Kerk zegt dat deze vrouw zo met Jezus heeft geleefd, dat ze daar anderen in kan helpen en ze nu in de hemel is om ook anderen met haar gebed te helpen.

Zaligverklaring Louis en Zélie Martin


Op 19 oktober 2008 vond de zaligverklaring plaats van Louis en Zélie Martin, de ouders van de II. Theresia van Lisieux.

Heiligverklaring Louis en Zélie Martin

Louis en Maria-Zélie Martin, ouders van Heilige Theresia van Lisieux, zijn samen met twee anderen op zondag 18 oktober 2015 heilig verklaard tijdens een pontificale Eucharistieviering op het Sint-Pietersplein in Rome.

Het was voor het eerst in de geschiedenis dat twee echtgenoten tegelijk werden heiligverklaard.

Met de heiligverklaring van Louis en Zélie Martin wil de paus de christenheid een toonbeeld van een katholiek gezinsleven voorhouden. Dit echtpaar uit Normandië had vijf dochters, die alle in het klooster traden.

 

Gebed tot de Heilige Theresia 1

Hemelse Vader,
Gij hebt ons door de H. kleine Teresia
opnieuw herinnerd aan de barmhartige liefde
die Uw hart vervult en aan het kinderlijk vertrouwen dat wij in U mogen hebben.
Wij danken U, omdat Gij zoveel glorie hebt geschonken aan haar die U altijd zo trouw heeft gediend.
Gij hebt haar een wonderbare kracht gegeven
om elke dag zeer vele mensen naar U te trekken,
die U eens eeuwig zullen loven.
Heilige Teresia van het Kind Jezus, herinner u dat gij beloofd hebt goed te doen op aarde.
Laat uw rozenregen overvloedig neerdalen
over hen die u ter hulp roepen en verkrijg voor ons van Godswege de genaden die wij van Zijn
oneindige goedheid verwachten.
Amen.

Gebed tot de Heilige Theresia 2

Moge er vandaag vrede in je zijn.
Moge je op God vertrouwen dat je precies bent waar je zou moeten zijn.
Moge je nooit de oneindige potentie vergeten die uit vertrouwen is geboren.
Moge je de gaven gebruiken die je hebt ontvangen en de liefde doorgeven die je hebt gekregen.
Moge je tevreden zijn met het feit dat je een kind van God bent.
Laat deze aanwezigheid zich tot in je botten verankeren en je ziel de vrijheid gunnen om te zingen, te dansen, te danken en lief te hebben. Het is daar voor ons allemaal.
Amen.

Sanctuary of Lisieux:

Sainte Thérèse de l'enfant Jésus de la Sainte Face Docteur de l'Eglise
33, Rue du Carmel - B.P 62095 - F-14102 LISIEUX cedex