Heilige Louis de Montfort

De Ware Godsvrucht, 1673 - 1716

Feestdag: 28 april

De Franse priester Louis-Marie Grignion de Montfort werd geboren op 31 januari 1673 in Montfort-sur-Meu, Bretagne, Frankrijk, als zoon van een advocaat. Hij was het oudste kind van Jean-Baptiste Grignion en Jeanne Robert. Hij ging studeren bij de paters Jezuïeten in Rennes. Toen hij 20 jaar oud was, vertrok hij te voet naar Parijs, waar hij de gelofte van volledige armoede aflegde. In Parijs zette hij zijn studies voort aan het Kleinseminarie van St. Sulpice. In juni 1700 werd hij tot priester gewijd. Dan begint eigenlijk eerst goed een van de meest merkwaardige priesterlevens van de laatste eeuwen, vol van een gloedvolle activiteit voor Maria, omdat Zij het is, die de mensen tot Christus zal brengen. Zijn uitzonderlijk gedrag en zijn overdaad aan ijver en naastenliefde wekken het wantrouwen van zijn superieuren en lastercampagnes brengen hem in allerlei moeilijkheden. Zo ziet men hem op veel plaatsen liever gaan dan komen. Zijn leven is één voortdurende kruisweg van leed, maar ook een glorietocht voor Christus en zijn preken brengen de gelovigen tot groot enthousiasme en tot een grote godsvrucht. Zijn laatste levensjaren brengt hij door in een kluizenaarsgrot bij Vendée.

Tijdens de laatste jaren van zijn leven schreef hij in La Rochelle de regels van de twee door hem gestichte religieuze genootschappen, dat van de Dochters van Wijsheid en dat van het Gezelschap van Maria, de "Montfortanen". Verder een verhandeling over de Ware Godsvrucht tot de Heilige Maagd, één over de Goddelijke Wijsheid en nog enkele andere werken. De verhandeling over de Ware Godsvrucht werd - zoals de schrijver daarin zelf voorspeld had - eerst lange tijd na zijn dood gevonden, nl. in 1842. Hij werd voor het eerst in 1876 uitgegeven. In deze verhandeling brengt de Montfort over de positie van de H. Maagd Maria in de eindtijd opmerkelijke dingen naar voren, die in onze dagen van een verrassende actualiteit zijn. Hij schreef het boekje in of kort vóór het jaar 1715, d.w.z. op een moment, waarop er nog in het geheel geen sprake was van de - eerst in 1830 begonnen - reeks apocalyptische verschijningen van de H. Maagd Maria.

Na te hebben betoogd, dat de Goddelijke Drie-eenheid zich van Maria heeft willen bedienen in de menswording van het Woord, zet de Montfort uiteen, dat God zich van Maria ook bedient in de zaligmaking van de zielen. Daarom is de Godsvrucht tot de H. Maagd Maria ook voor alle mensen nodig om zalig te worden en zeer in het bijzonder in de laatste tijden. Daarover zegt hij dan onder meer:

  • door Maria is het heil der wereld begonnen; door Maria ook moet het worden voltooid. Maria is bijna niet op de voorgrond getreden bij Jezus Christus' eerste komst, uit vrees dat de mensen, nog maar weinig onderwezen en ingelicht over Haar Zoon, zich van hem zouden verwijderen door zich te zinnelijk aan Haar te hechten .... Maar bij Christus' tweede komst moet Maria gekend zijn en door de Heilige Geest geopenbaard worden, om Jezus Christus door Haar te doen kennen, beminnen en dienen ....
  • God wil dus Maria, het meesterstuk Zijner handen, in deze laatste tijden ontsluieren en openbaren ....:
  • omdat Zij Zich hier op aarde verborgen en tot onder het stof vernederd heeft door Haar diepe nederigheid, en van God, van Zijn Apostelen en Evangelisten verkregen heeft, dat Zij niet werd bekend gemaakt;
  • omdat Zij het meesterwerk is van Gods handen, zowel hier op aarde door de genade als in de Hemel door de glorie, en Hij daarvoor door de levenden op aarde verheerlijkt en geprezen wil worden;
  • omdat Zij de dageraad is, die de Zon der gerechtigheid, d.i. Jezus Christus, voorafgaat en aankondigt, en Zij dus gekend en opgemerkt moet worden, opdat ook Jezus Christus het zij;
  • omdat Zij de weg is waarlangs Jezus Christus de eerste maal tot ons kwam, en Zij het dus ook zal zijn bij Zijn tweede komst, hoewel niet op dezelfde wijze;
  • in deze laatste tijden moet Maria meer dan ooit schitteren in goedertierenheid, kracht en genade. In goedertierenheid, om de arme zondaars en afgedwaalden, die tot inkeer zullen komen en tot de Rooms-katholieke kerk wederkeren, liefderijk terug te voeren en op te nemen; in kracht tegen de vijanden Gods ...., die een vreselijke opstand zullen verwekken, om al hun tegenstanders door beloften en bedreigingen te verleiden en afvallig te maken. Maria moet tenslotte schitteren in genade, om de dappere soldaten en trouwe dienaren van Jezus Christus, die voor Zijn belangen zullen strijden, aan te wakkeren en te ondersteunen;
  • Maria moet uiteindelijk verschrikkelijk zijn voor de duivel en zijn trawanten als een in slagorde opgesteld leger, en dat vooral in deze laatste tijden; want de duivel, wel wetende dat hij nog maar weinig tijd meer heeft - en minder dan ooit - om de zielen in het verderf te storten, verdubbelt dagelijks zijn pogingen en aanvallen. Weldra zal hij nieuwe vervolgingen verwekken en schrikkelijke lagen leggen aan Maria's trouwen dienaren en ware kinderen, die hij moeilijker overwint dan de anderen.

Deze door de H. Louis-Marie Grignion de Montfort ontwikkelde gedachten blijken zich in onze dagen duidelijk te verwezenlijken. Vanaf 1830 zien we de H. Maagd Maria steeds frequenter optreden in de Kerk. Zij treedt als het ware steeds meer op de voorgrond en wordt een steeds krachtdadiger hulp voor de volgelingen van Christus in deze tijd van ontstellende vervolgingen en van onrustbarend verval, dat tot in de Kerk zichtbaar doorgedrongen is. Met groot geduld, doch met een niet aflatende ijver, legde de Montfort de basis van een priestergenootschap, dat hij het "Gezelschap van Maria" noemde en van een zustercongregatie, de "Dochters van de Wijsheid". Zijn ideeën en idealen heeft hij op hen willen overdragen en zijn volgelingen hebben ook steeds getracht deze idealen gestalte te geven.

Het is echter duidelijk, dat in de tijd die aan Christus' tweede komst voorafgaat, deze bezielende gedachten van de Heilige Louis-Marie Grignion bij zijn volgelingen op een heel bijzondere wijze gestalte zullen moeten krijgen. Als de H. Maagd in die dagen immers moet uitschitteren in goedertierenheid, kracht en genade; als Zij verschrikkelijk moet zijn voor de duivel als een in slagorde opgesteld leger; als Zij tenslotte de soldaten voor Christus moet aanwakkeren en ondersteunen, dan kan dit eigenlijk slechts op één manier effectief gebeuren: Door te leven "in de straling van Haar aanwezigheid", zoals Pius XII het eens geformuleerd heeft. Dit betekent: leven mét Haar persoon, leven mét en uit Haar woorden - ook die van Haar verschijningen -, overeenkomstig Haar vermaningen en met een volledig begrip voor de ernst van Haar boodschappen, die Zij in onze tijd bracht. Leven mét en door Maria betekent niet primair het theologisch uitdiepen van wat er in de H. Schrift over Haar gezegd is, maar leven mét en uit Haar werkelijk tegenwoordig zijn en - geweest zijn in onze tijd op de plaatsen waar Zij kwam en komt.

In onze tijd, waarin op zielzorgelijk gebied zoveel dingen "op een nieuwe wijze" gebracht schijnen te moeten worden, lijkt het dringend gewenst, dat zij die volgelingen willen zijn van de H. Louis-Marie Grignion de Montfort, het "Gezelschap van Maria" vormende, juist deze profetische gedachten van hun stichter over Maria's activiteit en steun in de eindtijd, op de meest klare en duidelijke wijze gestalte gaan geven. Als Maria vanaf 1830, op steeds duidelijker wijze en telkens opnieuw, nu hier en dan dáár temidden van de mensen aanwezig was en zich daarbij aan "testibus praeordinatis" manifesteerde, ligt het dan niet vooral op hun weg, daarop de aandacht te vestigen en deze genadevolle interventie van haar zijde met alle kracht en enthousiasme, waarmee ook hun stichter bezield was, ter verdedigen tegen de heiloze oppositie van de duivel?

Als de Montfort zijn volgelingen samenbracht in een "Gezelschap van Maria", moeten wij dan niet bij voortduring in Háár gezelschap blijven en het zwaartepunt van hun apostolaat - desnoods tegen een grote verdrukking in - richten op deze duidelijke manifestatie van de macht en grootheid van Maria, die Zij voor de redding van alle zielen op aarde gestalte mocht geven? Veel volgelingen van de Montfort hebben deze opgaaf begrepen. Het is echter een erg moeilijke opgaaf in deze tijd, waarin `de krachten van het kwaad ontketend zijn over de aarde`, zoals Pius XII het eens formuleerde. Het betekent nl. een strijd tegen de openbare mening in, niet alleen in de wereld, maar ook een strijd tegen de openbare mening in grote gedeelten van de Kerk, die zich, vooral in sommige gewesten, steeds verder van Maria dreigt te verwijderen. Onder die bijzonder moeilijke omstandigheden bestaat het gevaar, dat men gemakkelijker "Montfortaan" is, dan duidelijk een lidmaat van het "Gezelschap van Maria".

Paus Johannes Paulus II, toen nog gewoon Karol Wojtyla, ontdekte in augustus 1941 het traktaat: "De Ware Devotie tot de Heilige Maagd Maria" van Louis-Marie Grignion de Montfort. Dit Mariale traktaat en de toewijding waar dit toe opriep, veranderde zijn leven geheel. De toewijding volgens de Montfort bestaat erin alles, zonder voorbehoud, in Maria’s handen leggen om zo Jezus beter toe te behoren. De spreuk van Johannes Paulus II ‘Totus Tuus’ (geheel de uwe) komt uit het werk van de Montfort. Het is geen toeval dat de paus in 1996 het graf van de H. Montfort bezocht.

Als we Maria binnen een bepaalde spiritualiteit (Grignion de Montfort) toch de weg noemen, dan bedoelen we daarmee dat zij de kortste, zekerste en veiligste weg is om tot Christus te komen. In die spiritualiteit gelooft men dat Maria nog altijd de functie heeft om Jezus aan de mensheid te schenken, om Jezus in ons te vormen, zoals Hij gestalte aannam in haar schoot onder de werking van de heilige Geest Hierop gaf de engel haar ten antwoord: "De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God". Op 28 april 1716 stierf Louis-Marie Grignion de Montfort op 43-jarige leeftijd te Saint-Laurent-sur Sèvre. Hij werd zaligverklaard in 1886 door paus Leo XIII en in 1947 door Pius XII heiligverklaard.

Louis-Marie Grignion de Montfort:

De Godsvrucht tot de Allerheiligste Maagd Maria is noodzakelijk
Door de allerheiligste Maagd Maria is Jezus Christus in de wereld gekomen; door Haar moet Hij ook in de wereld regeren.