Spreuk uit de Bijbel

Jeremia 29:11 t/m 13

 

11. Want Ik weet, welke gedachten Ik over u heb, spreekt de Heer, namelijk gedachten
van vrede en niet van leed, om u te geven het einde, dat gij verwacht.

12. En gij zult Mij aanroepen en voortgaan tot Mij te bidden,

en Ik zal u verhoren:

13. indien gij Mij zult zoeken, zult gij Mij vinden, wanneer gij Mij zoekt van ganser harte.

Aan deze tekst wil ik graag mijn eigen mening geven.

Het zit soms niet altijd mee in het leven.

Wij verwachten veel heil en zegen en krijgen soms ellende en tegenspoed op ons pad,
waarmee we soms maar moeilijk uit de voeten kunnen.
Wees er van overtuigd, dat onze God geen God der Wrake is.
Neen, onze God is een God van Liefde.
Het verdriet, dat we in ons leven tegenkomen, kunnen we door ons geloof niet opzij zetten in een donker hoekje, of er eenvoudig niet aan denken.
Neen, maar door ons geloof in God, kunnen we ons verdriet beter relativeren; er beter mee omgaan en ondanks onze tegenslagen het leven weer met goede zin en volle moed tegemoet treden.
Wij leven maar één keer; wees er heel erg zuinig op.
U kunt het nooit meer overdoen.
Troost u, want hoe groot uw problemen ook zijn, God is altijd naast U.

Bidden helpt echt!

Hiervan getuigt het onderstaande prachtige verhaal:

Voetstappen

Ik droomde dat ik langs het strand wandelde,
samen met de HEER.
Tegen de blauwe hemel tekenden zich perioden van mijn leven af.
Voor iedere periode zag ik twee paar voetstappen in het zand staan;
het ene paar van mijzelf
en het andere paar van de HEER.

Toen de laatste periode afgebeeld was,
keek ik terug naar de voetstappen in het zand.
Plotseling zag ik dat er op vele plaatsen van mijn levensweg slechts één paar voetstappen was.
Ik merkte ook op dat dit juist gebeurde
tijdens de moeilijkste en droevigste tijden
van mijn leven.

Dat deed mij echt verdriet
en daarom vroeg ik de HEER ernaar.
Ik zei:
"HEER, U hebt gezegd
dat als ik eenmaal besloot U te volgen,
dat U dan de hele weg met mij zou gaan.
Maar nu zie ik dat er juist
in de moeilijkste tijden van mijn leven,
slechts één paar voetstappen is.
Ik snap niet dat U mij juist op die momenten hebt verlaten."

Toen antwoordde de HEER:
"Mijn dierbaar kind, Ik houd van je
en zou je nooit verlaten.
In jouw momenten van strijden en lijden,
daar waar je maar één paar voetstappen ziet,
daar was het... dat ik je droeg!"