Heilige Pater Karel Houben


(1821-1893)

 

Ook bekend als: Pater Karel van Sint Andries; Father Charles of Mount Argus; Carolus a Sancto Andrea

Feestdag: 5 januari

In een Limburgse vakwerkhoeve aan de rand van de dorpskern van Munstergeleen, ligt de geboortekamer en de Kapel van Pater Karel. De heiligverklaarde Pater Karel, die eigenlijk Johannes Andreas Houben heette, groeide op in het Limburgse dorp, maar bracht een groot deel van zijn leven door in Ierland en Engeland.

Op de Geleenbeek te Munstergeleen (Zuid-Limburg) lagen twee molens, een graan- en een oliemolen. Er is al sprake van een molen te Munstergeleen in 1287, toen de abdij van Godsdal een molen kocht waaraan banrechten verbonden waren. De eigenaars waren de gebroeders Welters. Een molenaarsfamilie die op de graanmolen woonde was de familie Houben. Joannes Andreas Houben werd op 11 december 1821 in deze graanmolen geboren. Zijn ouders waren Peter Houben en Elisabeth Luijten. In totaal zagen elf kinderen in het bovenkamertje van het kleine huisje het geboortelicht. Deze kamer is nu ingericht als kleine kapel. Karel was het vierde kind in dit gezin en werd op zijn geboortedag gedoopt. Een doodgewone molenaarszoon die opgroeit in een streng katholieke omgeving. Hij heeft al vroeg belangstelling voor het religieuze en spirituele. Als jongeling was hij misdienaar en lid van verschillende religieuze verenigingen.

Buitenshuis was hij verlegen en rustig, maar in het gezin was hij vrolijk en levenslustig. Zijn studies volgde hij in het naburige Sittard waar hij privé Latijn als lesvak kreeg. Maar het studeren is voor hem niet gemakkelijk. Het drukke grote gezin, het lawaai van de molen en zijn gebruikers zorgen voor te veel afleiding; toch zet hij door. Zijn wens was het om priester te worden maar het lot besliste anders. Hij werd ingelijfd in het regiment infanterie in Bergen op Zoom. Hij was het toonbeeld van het regiment. Toch was dit voor hem niet de juiste plaats. Na drie maanden kocht zijn vader hem uit. In dienst had hij een jongen getroffen die hem vertelde over de Passionisten in België. Deze orde was in Italië gesticht en hun doel was het bekeren van Engeland. Na nog verder gestudeerd te hebben, vooral Frans en Latijn, treedt hij op 23-jarige leeftijd op 5 november 1845 in genoemde orde in Ere (België). Als Limburgse boerenjongen kwam Johannes Andreas terecht in Franstalig België bij Italiaanse Paters.

Op 21 december 1850 wordt hij tot priester gewijd door de bisschop van Doornik. Bij zijn intreding ontving hij de naam: "Karel van Sint Andries". Twee jaar later stuurde zijn oversten hem naar St. Wilfrid in Engeland. In 1853 wordt hij overgeplaatst naar Aston Hall, waar hij zich inzette voor de arme Ierse immigranten. Als Pater Karel vertrok hij in 1857 tot zijn grote vreugde naar Ierland en vestigde zich in Mount Argus, een landgoed bij Dublin. De Passionisten hadden een grote stichting in Dublin. Van een oud stalletje groeide hun standplaats uit tot een groot klooster. Daar raakte Pater Karel al gauw bekend vanwege zijn gave om zieken op wonderbaarlijke wijze te genezen. Hij wordt de man met de gezegende of beter genezende handen genoemd. Zijn geloof, bemoedigende woorden, zijn eenvoud en steun zijn voor veel mensen een reden om een pelgrimstocht te ondernemen of tot hem te bidden. Zowel tijdens zijn leven als daarna, in de kleine kapel in Munstergeleen of in de imposante kerk te Dublin. Al snel trokken dagelijks honderden zieke en lijdende mensen naar hem toe om zijn zegen te ontvangen.

Hij werd "de Heilige van Mount Argus" (Father Charles of Mount Argus) genoemd en tal van wonderen werden aan hem toegeschreven. Zo zou hij o.a. kromgegroeide botten weer recht hebben gekregen.De mensen beseften, dat hij een heilige priester was, die nooit om hulp en goede raad verlegen was. Steeds stond hij klaar om zijn medemensen te helpen. Het klooster werd een waar pelgrimsoord en alle standen van de maatschappij zochten hun heil bij deze zielenarts. Ook bij niet gelovigen wist hij door zijn bijzondere zegen een vertrouwen in God te schenken. Zijn oversten die niet wilde dat Mount Argus zou worden overspoeld met pelgrims, sturen Karel in 1866 weer terug naar Engeland. Het nieuws over zijn terugkeer naar Dublin in 1874 verspreidde zich snel. Opnieuw leidde zijn aanwezigheid tot een toestroom van zieken en hulpbehoevenden. Pater Karel zat bijna iedere dag in de biechtstoel om tallozen te verzoenen met God. Deze mensenstroom is gedurende zijn leven en daarna gebleven. Kenmerk daarbij is dat hij zelf een diepe religieuze en eenvoudige invulling gaf aan zijn leven in gebed en werk.

Op 5 januari 1893, zeventien minuten vóór zes in de ochtend, stierf de Limburger op 71-jarige leeftijd na een langdurig ziekbed in het Ierse klooster. Een priester, twee studenten en zijn ziekenverpleger waren bij zijn overlijden aanwezig. Nadat hij gestorven was, werd hem het kloosterhabijt aangedaan, zoals de regel van de Passionisten voorschrijft. Hij werd op planken gelegd, het voorhoofd met as bestrooid, rustend op een steen. Tussen zijn handen, op de borst, gaf men hem het kruisbeeld, dat hem altijd door zijn leven had vergezeld. Een grote menigte mensen uit de omgeving kwam die avond naar de kloosterkerk om hem “nog een keer te zien” en afscheid te nemen. De schrijn, waarin hij werd begraven, bevindt zich in Mount Argus. Bij zijn begrafenis in de kerk van Mount Argus kwamen 12.000 tot 15.000 mensen hem de laatste eer bewijzen. Karel Houben werd zalig verklaard op 16 oktober 1988 door paus Johannes Paulus II. Zijn feestdag valt op 5 januari. Pater Karel wordt naast zijn Ierse schrijn ook vereerd in de kapel nabij zijn geboortehuis (Karelhoeve) in Munstergeleen. Zijn zegenspreuk was: De Almachtige en genadige Heer zegene en beware U allen, de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

De menigte is gebleven; velen die zijn steun vragen, brengen bezoek aan zijn graf of geboortehuis. In Dublin wordt hij vereerd in de kerk van Mount Argus; in Munstergeleen in de Karelhoeve. U kunt zijn geboortehuis en kapel bezoeken. Een pelgrimstocht daarheen kun je bijv. houden vanaf het station Spaubeek, door de oude hellingbossen langs de Geleenbeek, via het dorp Schweijkhuisen naar een oude watermolen, schilderachtig gelegen aan de Geleenbeek bij het dorp Munstergeleen. Dit is het geboortehuis van Pater Karel Houben. Jaarlijks bezoeken enkele duizenden pelgrims het geboortehuis. Het aantal bedevaartgangers uit heel Nederland neemt nog steeds toe. Pater Van der Heijden heeft al meer dan 30 jaar de zorg voor de kapel en de verering van Pater Karel. Deze kapel is gevestigd in een oude schuur bij zijn vroegere woonhuis en heeft een inrichting, waar de devotie op een haast "romantisch-ouderwetse" wijze beleefd kan worden.

Op 16 oktober 1988 werd Pater Karel van St. Andries door Paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Zijn beeltenis hing aan de voorkant van de Sint Pieter en er was opnieuw een grote menigte aanwezig! De zaligverklaring van Karel Houben kwam bijna een eeuw na zijn dood. Aan die Zaligverklaring lag een wonder ten grondslag. Het betreft de wonderbaarlijke genezing in 1952 van Octavia Spaetgens-Verheggen; een Valkenburgse vrouw (oorspronkelijk afkomstig uit Sittard). Zij genas van een terminale darmkanker. In plaats van 3 weken leefde zij nog 22 jaar. Zij stierf in 1974 op 92-jarige leeftijd. Voor de Heiligverklaring was een nieuw wonder nodig. Dat wonder krijgt vorm op zaterdag 29 maart 1999 en betreft Dolf Dormans uit Munstergeleen. Hierover leest u verder op deze pagina.

De stichter van deze orde der Passionisten was de Heilige Paulus van het Kruis. Paulus werd als Francesco Paolo Danei geboren in 1694 te Ovada in Ligurië, Italië. Na een tijd bij zijn vader in de handel te hebben gewerkt, besloot Paulus zijn leven in dienst van Christus te stellen. Hij deed afstand van al zijn bezit en begon een leven van ascese, boete en naastenliefde. Paulus kreeg een visioen van Maria, die hem opdroeg een orde te stichten, die de lijdende Christus centraal zou stellen. In 1721 schreef hij tijdens een retraite de Regel der Passionisten, een mystiek meesterwerk. In 1741 verleende paus Benedictus XIV zijn goedkeuring aan de statuten van de Congregatie van de Passie (Passionisten). Dertig jaar later stichtte Paulus de vrouwelijke tak van de congregatie: de Passionistinnen. Paulus stierf op 18 oktober 1775 in Rome. Paus Pius IX verklaarde hem heilig in 1867. Zijn lichaam wordt vereerd in de Romeinse basiliek SS. Giovanni e Paolo.

Pater Karel sprak regelmatig woorden van zegen:

“De almachtige en genadige Heer zegene en beware Uw allen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest "

Gebed voor een bijzondere intentie

O God, die aan de Zalige Pater Karel de genade hebt geschonken door zijn zegen zovele geestelijke en lichamelijke zieken en lijdenden te helpen en te genezen, verleen ons, nu wij met zoveel vertrouwen op zijn voorspraak tot U komen de gunst, die wij door zijn bemiddeling van U afsmeken. Gedenk Uw goede en getrouwe Dienaar Pater Karel: zijn gebeden, zijn boetewerken, zijn liefde tot U en zijn lijdende medemensen, en schenk ons door zijn verdiensten, in vereniging met de verdiensten van Jezus Heilige Wonden en de Smarten van Maria de bijzondere intentie, die wij U zo dringend aanbevelen.
Amen.

Onze Vader - Wees gegroet - Eer aan de Vader.

Zalige Pater Karel bid voor ons en zegen ons.

Naschrift:

Door Marlous Flier (uitgave Dagblad De Limburger - 31 december 2003):

Het vaticaan in Rome onderzoekt de mogelijke Heiligverklaring van pater Karel uit Munstergeleen.

0p 16 oktober 1988 werd Karel Houben Zalig verklaard door Paus Johannes-Paulus II.
Aan die Zaligverklaring lag het wonder ten grondslag dat een Valkenburgse vrouw in 1952 op wonderbaarlijke wijze genas van darmkanker.
Het Heiligverklaringsproces, dat mogenlijk nog twee jaar kan duren, is in gang gezet, nadat pater Karel Houben in 1999 een vermeend wonder heeft verricht door een doodzieke dorpsgenoot, die op sterven lag, volledig te genezen.

Nadere gegevens mij toegezonden door Guus Queisen, wiens opa was gehuwd met Luijten, een nicht van Pater Karel:
(Guus Queisen was ook in Rome tijdens de zaligverklaring en in Dublin bij het graf van pater Karel).

Het betreft hier een wonderbaarlijke genezing van Dolf Dormans, die volgens de artsen nog slechts enkele uren te leven had:
Terwijl de chirurgen hem hadden opgegeven, de laatste sacramenten waren toegediend en hij in coma raakte, wendde hij zich met succes tot Pater Karel. Nu 3 1/2 jaar later spit hij in de tuin en heeft nog steeds zitting in de gemeenteraad van Sittard-Geleen. Dagelijks knielen tientallen mensen uit alle windstreken
in de tot kapel verbouwde schuur om. Honderden kaarsjes zijn hiervan het bewijs.

Dolf Dormans vertelt:

"PATER KAREL HEEFT MIJ UIT DE DOOD TERUGGEHAALD"
Het is een ongelooflijk, maar waar gebeurd verhaal. De chirurgen van het Sittardse Maaslandziekenhuis hadden Dolf Dormans (75) uit Munstergeleen opgegeven.
Het is april 1999 als Dolf Dormans al enkele dagen klaagt over buikpijn. De huisarts kan echter niets vinden. Voor de zekerheid stuurt hij Dolf Dormans naar het ziekenhuis om enkele röntgenfoto's te laten maken. "Ik was nog niet thuis toen hij belde dat ik direct rechtsomkeer moest maken. Weer werden röntgen-foto's gemaakt. De medici konden echter nog niets constateren. Mijn dochter opperde dat het mogelijk de blindedarm was. Nadat de chirurg mij opereerde bleek dat ze gelijk had. De blindedarm was minimaal een dag eerder al gesprongen. De zuren hadden de darmen inmiddels zodanig aangetast dat met name de dunne darm erg poreus was geworden. Een week lang dagelijks spoelen van de darmen had geen effect. De toestand van werd steeds kritieker. "Dit was ook als een lopend vuurtje door het dorp gegaan. Als 's morgens om 9.00 uur de klok van de Pancratiuskerk luidde, ten teken dat een parochiaan was gestorven, dachten de meesten het eerst aan mij", hoorde Dormans achteraf. "Op zondag, de dag dat een van mijn kleinkinderen de Heilige Communie deed, vertelde de chirurg me dat ze medisch niets meer voor me konden doen. Het was een snel aflopende zaak. Ik was opgegeven en had nog maar enkele uren te leven. Ik zou in coma raken en hier niet meer uit ontwaken, werd me verteld." In aller ijl werd de familie opgetrommeld. "Ik nam van iedereen individueel afscheid en heb nog mijn begrafenis geregeld en de plek aangewezen waar ik op het kerkhof begraven wilde worden", blikt Dormans nu terug. Nadat de priester het laatste sacrament had toegediend raakte Dolf Dormans in coma. Familieleden zagen dat het lichaam duidelijk symptomen vertoonde van een stervend mens. De voorspelde drie uur verstreken. Het werden er uiteindelijk 24. Dolf blies echter niet zijn laatste adem uit maar ontwaakte. "De chirurgen stonden vol ongeloof aan mijn bed. Ze spraken van een medisch wonder. Ik vertelde hun dat ik me tijdens mijn coma helemaal heb overgeleverd aan Pater Karel en hem heb gevraagd te zorgen voor een mooi plekje in de hemel, maar dat ik het liefst nog bij vrouw en kinderen zou willen blijven. Ook voor elke operatie heb ik me biddend steeds tot pater Karel gewend. In mijn visie vormen de handen van de chirurgen immers de werkhanden van pater Karel." Na deze wonderbaarlijke
'terugkeer' van Dormans verbleef hij nog enkele maanden in het ziekenhuis. De chirurgen besloten de wond, die tijdens alle spoelingen nooit meer was dichtgemaakt, open te laten en op natuurlijke wijze te laten genezen. De wond heelde ook voorspoedig. De stukken van deze wonderbaarlijke genezing zijn opgestuurd naar het Vaticaan. Mocht het Vaticaan deze genezing als een officieel wonder erkennen, dan zal de Paus de Munstergeleense boerenzoon Pater Karel benoemen tot Heilige. Voor de zaligverklaring is één erkend wonder nodig en voor de titel Heilige zijn twee erkende wonderen nodig.

De op wonderbaarlijk genezen Dolf Dormans uit Munstergeleen bracht bijna dagelijks een bezoek aan de kapel in schuur van het geboortehuis van Pater Karel.

'Wonder' van heilige pater Karel Houben overleden:

Dolf Dormans, de man uit Munstergeleen wiens wonderbaarlijke genezing uiteindelijk leidde tot de heiligverklaring van de eveneens uit Munstergeleen afkomstige pater Karel Houben, is zondag 16 juli op 90-jarige leefitjd overleden.

copyrights M&O Guus Queisen Sittard vof.

Door Marlous Flier (uitgave Dagblad De Limburger - 3 januari 2004):

Munstergeleen krijgt maandag hoog bezoek uit Rome in verband met de mogelijke heiligverklaring van Pater Karel.
De Roomse delegatie bestaat uit de Algemeen Postulator van het Generaal-Bestuur van de Passionisten-Congegratie en de Secretaris Generaal-Superieur van de wereldwijde Congregatie. Volgens pastoor H. Broers in Munstergeleen willen beide met eigen ogen zien hoe groot de devotie voor pater Karel is in het dorp. De kerkvertegenwoordigers zullen maandag daarom een speciale hoogmis bijwonen in de parochiekerk ter gelegenheid van de 111de sterfdag van pater Karel. Broers benadrukt dat de twee geen beslissingsbevoegdheid hebben in het Vaticaan. "De paus is uiteindelijk degene die beslist."
Reden voor de mogelijke heiligverklaring is de vermeende wonderbaarlijke genezing van raadslid Dolf Dormans uit Munstergeleen.

Door Geertjan Claessens (uitgave Dagblad De Limburger - 6 januari 2004):

Hoog bezoek uit Rome. Twee gezanten van de Paus kwamen gisteren naar Munstergeleen om de heiligverklaring van pater Karel Houben nader te bekijken. Ze werden verrast door de massa-devotie. De kans dat de heiligverklaring doorgaat is aanzienlijk. En zo niet? Geen nood, een nieuwe aanvraag kan direct de deur uit. Was het een wonder, de genezing van Dolf Dormans? Die vraag hoeven de twee gezanten die Munstergeleen aandoen op de sterfdag van pater Karel Houben niet te beantwoorden. De man staat op de nominatie voor een heiligverklaring met als bewijs de genezing van Dormans, maar daarover mogen artsen in Rome oordelen. Wel wil het hoog bezoek een indruk krijgen van de devotie. Dus antwoord op de vraag: 'leeft' de in 1893 overleden Karel van Sint Andries ofwel Joannes Andreas Houben nog? Dat blijkt het geval. Heel erg zelfs. Jaarlijks doen rond de honderdduizend mensen het bescheiden kapelletje in Munstergeleen aan, dat gewijd is aan de Passionist die in 1988 zalig verklaard is. Althans, er gaan jaarlijks honderdduizend kaarsen in rook op. Niet iedereen steekt een kaars op, maar anderen steken er weer twee aan, weet pastoor Harry Broers.

De vraag of pater Karel de eerste heilige van Limburgse bodem wordt, ligt nu in de handen van de hogere machten in Rome. Broers gaf al in 1999 de aanzet om de in Munstergeleen geboren pater de hoogste Katholieke eer te verlenen. Voorwaarde daarvoor is dat een wonder is verricht. Daarvan is volgens Broers sprake bij de genezing van Dormans, die in 1999 ten dode opgeschreven leek door de complicaties van een blinde darmontsteking. Een onafhankelijk college van doktoren in Rome moet beoordelen of er een medische verklaring is voor zijn genezing. Zo niet, dan geldt het als een wonder. Maar mocht Rome dit wonder niet erkennen, dan is nog lang niet alle hoop vervlogen en heeft Broers nog meer wonderen 'op de plank' klaarliggen. "Er zijn hier veel meer onverklaarbare dingen gebeurd. Als dit wonder niet wordt erkend, kunnen we er nog meer uit de kast halen. We hebben nog wel een nieuw ijzer in het vuur." Om welk wonder het hier handelt, wil Broers niet zeggen. Het zou bijvoorbeeld de genezing van H. Tummers uit Groesbeek kunnen zijn. Zijn zus bezoekt de kapel nog geregeld om pater Karel te bedanken en te bidden. Ze weet het nog: "63 Jaar geleden leed hij aan een dubbele longontsteking. Daar ging je toen aan dood. Ze hadden hem al opgegeven. Toen zijn we met alle kinderen van school naar het kapelletje gegaan om te bidden. Op de negende dag kwam de omslag. Hij is genezen." Ze is een van de vele bezoekers die het eenvoudige gebedshuisje aandoen op de sterfdag van de man die op 72-jarige leeftijd in Dublin aan zijn einde kwam. Velen lopen binnen, zitten even in stilte in de houten bankjes of zeggen een gebedje. Steken een kaarsje of lijken verzonken in hun eigen gedachten. Tijdens de mis van deze ochtend in het kapelletje is het niet zo druk. Er is weinig ruchtbaarheid aan gegeven. Broers wil vooral veel mensen naar de hoogmis van dezelfde avond hebben. Dan zit de parochiekerk vol. "Hij leeft nog", weet Broers, die zelf elke dag in het kapelletje komt. Dat is een ander element waar Rome op let bij de vraag of pater Karel heilig verklaard wordt.

Ook die massale devotie draagt bij aan wonder van pater Karel, weet Giovanni Zubiani, de oudste van de gezanten uit Rome. Hij is hier om een indruk te krijgen van de belangstelling voor de pater. En is onder de indruk. "Het geloof is in Nederland vaak minder sterk. Maar hier leeft het", weet hij.
Wat de meeste indruk maakt? "Het feit dat op zo'n eenvoudige plek zoveel mensen bij elkaar komen." Hij moet beoordelen of pater Karel nog 'leeft' in Munstergeleen. Hoe? "Ik zie hoeveel gewone mensen hier komen en hoe ze binnenkomen. De aandacht waarmee ze bidden of een kaars opsteken. Ze bedanken de pater in een gebedenboek. Dat is echt heel bijzonder."

Het wonder van Dolf Dormans uit Munstergeleen is nu door Rome erkend.

Paus Benedictus XVI heeft op zondag 3 juni 2007 in Rome de Limburgse pater Karel Houben, passionist, heiligverklaard.

Op donderdag 28 juni 2007 is Joachim van der Heijden, beter bekend als pater Pierre, in het Maaslandziekenhuis in Sittard overleden op 78-jarige leeftijd. Pater Pierre had van de zalig- en heiligverklaring van pater Karel zijn levenswerk gemaakt. Pater Pierre heeft veel gedaan om de Karelkapel in Munstergeleen te laten uitgroeien tot de bedevaartsplek, die het nu is.

Naschrift:

Deze pagina draag ik op ter ere en nagedachtenis aan een bijzonder mens: "Rogér Boonmann". Hij leefde in verbondenheid met God en had een sterk gevoel voor het Rooms Katholieke geloof en voor zijn medemens. Rogér was een echte vereerder van Pater Karel.

 

Hij was voorspreker voor de Heiligverklaring van pater Karel en probeerde tijdens zijn leven iedereen naar de kapel van Pater Karel in Munstergeleen te sturen. Sinds het overlijden van Rogér bezoeken nu veel meer mensen de kapel, die hier vroeger niet heengingen. Waar Rogér voor leefde, nl. de Heiligverklaring van pater Karel, is na zijn overlijden in vervulling gegaan. Ik weet zeker, dat hij nu gelukkig is bij Jezus en pater Karel in de Hemel.

Pater Karel
Pater Car Houbenstraat 9
6151 ET Munstergeleen
Tel: 046 4525242

Laatste nieuws:

Paus roept Heilig Jaar uit voor Limburgse pater Karel
Paus Franciscus heeft een Heilig Jaar uitgeroepen voor de pater-Karelkapel in het Limburgse Munstergeleen. Dat meldt het bisdom Roermond.

Aanleiding voor het Heilig Jaar is de tweehonderdste geboortedag van Karel Houben (1821-1893) en geldt voor de pater-Karelkapel die in diens geboortehuis in Munstergeleen is gevestigd. Ook geldt het voor het klooster Mount Argus in de Ierse hoofdstad Dublin, waar Houben jarenlang woonde en is begraven.