Palmzondag

 

24 maart 2024

 

Ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd

Palmzondag markeert het begin van de Goede Week, of de week voorafgaand aan Paaszondag. De meesten van ons kennen het belang van Pasen als een van de meest fundamentele dagen van ons geloof toen Christus zegevierend opstond uit het graf en zonde en dood versloeg, maar wat is de betekenis van Palmzondag.

De ezel, de menigte en de palmtakken:

  • Een ezel markeert het begin van het verslag van Jezus' triomfantelijke intocht in Jeruzalem, terwijl we zien hoe Jezus zijn discipelen instrueert om een ​​ezel te zoeken waarop Hij de stad kan binnengaan. (Matt. 21:1 – 7). De laatste keer dat een ezel als vaartuig werd gekozen, was toen Maria op de rug van een ezel reed die het kindje Jezus in haar schoot droeg. Deze keer zien we Jezus zelf de stad Jeruzalem binnengaan op een nederige ezel.
  • De menigte is een ander belangrijk detail om nader te bekijken bij het bespreken van Palmzondag. Jezus leidde een menigte van Zijn volgelingen en discipelen, velen die Hem mogelijk volgden sinds Hij Zijn aardse bediening in Galilea begon. Deze mensen hadden uit de eerste hand gezien hoe Jezus vele wonderen en wonderbaarlijke daden verrichtte. Zij waren enkele van de eersten die Jezus begonnen te zien voor wie Hij werkelijk is, de Zoon van God (Marcus 10:47).
  • De palmtakken en mantels die de menigte op de weg voor Jezus lag, zijn tekenen van een overvloed aan vreugdevolle lofprijzing. De mensen roepen: 'Hosanna! Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.” Hosanna betekent "O red ons" in het Hebreeuws en ik vond het geweldig om dit detail te ontdekken. Het geeft zoveel meer inzicht in de betekenis van deze gebeurtenis. Zoals velen van ons voordat we Jezus als onze Verlosser leerden kennen, weet deze menigte niet hoe hard ze Jezus nodig hebben om hen te redden (Rom. 3:10-12).

Jezus' tijd en leven op aarde hadden allemaal geleid tot het kruis, en Zijn intocht in de stad op Palmzondag begon de laatste stappen in het plan voor redding dat God vóór de eeuwen had verordend en aan Adam en Eva beloofde in de hof (Genesis 3:15). Jezus kwam om te sterven voor de menigte zondaars die Hem volgden, evenals de menigte zondaars die zou roepen: "Kruisig Hem." Beide menigten hadden, ongeacht hun daden, redding nodig, net als wij, en beide menigten kregen een ongelooflijke gave van genade waaraan ook wij deelnemen (Romeinen 6:23).

Gebed voor Palmzondag

Levende God,

hoe zwaar is loslaten,
hoe zwaar is afscheid nemen,
hoe zwaar soms voort te gaan.

Geef ons de moed achter te laten
wat ons verlamt en toesluit
of onze gang vertraagt
op deze pelgrimage naar Pasen.

Geef ons openheid
om te vergeven
en om vergeving te vragen,
een nieuw begin te maken.

Laat ons zien waar het op aankomt,
wat waard is mee te dragen
op onze weg door de tijd
achter Jezus aan.

Samen met uw pelgrimerend volk
vertrouwen wij ons toe aan U
die wij noemen: eeuwige,
levende God. Amen.