Montichiari - Fontanelle


Maria Rosa Mystica - De Mystieke Roos
1947 - 1976

De verschijningen in Montichiari-Fontanelle (Italië) vonden plaats tussen 1947 en 1976 aan de 35 jaar oude Piërina Gilli.
De eerste keer zei Maria in Montichiari alleen: "Gebed - boete - eerherstel". Haar ogen waren vol tranen, die op de grond vielen en haar borst was met een drievoudig zwaard doorboord.

Piërina Gilli

Bij de tweede verschijning had Maria in plaats van een drievoudig zwaard, een witte, een rode en een gouden roos. Zij maakte zich bekend als de Moeder van Jezus en van ons allen. Daarna vroeg Zij, dat de mannelijke en vrouwelijke religieuze instituten en de wereldheren (priesters) de 13e van iedere maand als een bijzondere Maria-dag zouden vieren, terwijl de 12 daaraan vooraf gaande dagen een voorbereiding zouden zijn door bijzondere gebeden.
Ieder instituut, ordegemeenschap en priesters, die dit zullen doen, zullen op die Mariale feestdag de 13e van iedere maand, een overvloed van genaden en grote heiligheid in hun roeping ontvangen. Dit zei Maria met grote vreugde. Op de 13e juli van ieder jaar moet het Feest van de "Rosa-Mystica" gevierd worden.

Dan vraagt Piërina om een wonder. Het wonder zal zijn, dat de Godgewijde zielen die door hun ontrouw, lauwheid en verraad straffen en vervolging hebben opgeroepen, op zullen houden God zo zwaar te beledigen. Zij zullen de oorspronkelijke geest van hun heilige orden stichters doen herleven.
Vervolgens wordt de betekenis van de drie zwaarden en de drie rozen gegeven:

  • het eerste zwaard is verlies van Priesters en Kloosterlingen;
  • het tweede zwaard duidt op Priesters en Kloosterlingen, die in doodzonden leven;
  • het derde zwaard wordt veroorzaakt door Priesters en Kloosterlingen, die het verraad van Judas begaan;
  • de drie rozen komen in de plaats van de zwaarden en betekenen: GEBED - OFFER -BOETE.

Bij de derde verschijning zei de H. Maagd, dat Zij zich als Middelares bij Haar Zoon, die Zijn Gerechtigheid wilde doen gelden, voor de mensen en bijzonder voor de Godgewijde Zielen geplaatst had. Maria zei tot afscheidsgroet: "Vivi d'amore!"

Tijdens de zesde verschijning was Maria vergezeld van Jacinta en Francesco van Fatima. Zij vroeg dit allen, maar bijzonder de Godgewijden Haar als "Rosa-Mystica" zouden vereren, samen met de verering van Haar Onbevlekt Hart ... opdat deze Godgewijden meerdere genaden van Mijn Moederlijk Hart zouden verkrijgen

Gedurende de zevende verschijning op 8 december 1947 vraagt Maria weer als "Mystieke Roos" aangeroepen en vereerd te worden. Verder zegt Zij: "Ik wens, dat men ieder jaar op 8 december rond het middaguur - Het uur van genade voor de gehele wereld - viert. Met deze oefening zal men talrijke genaden naar ziel en lichaam verkrijgen. Onze Heer, Mijn Goddelijke Zoon Jezus, zal Zijn buitengewoon grote barmhartigheid gestand blijven, voor zover de goeden doorgaan met voor hun zondige medemensen te bidden". Daarna toonde de H. Maagd aan Piërina Haar Hart met de volgende woorden: "Zie dit Hart, dat de mensen zozeer bemint, terwijl de meesten het met smaad overladen". De lieve Moeder-Gods vertrok met de woorden: "Ik heb al een overvloed van genaden klaar voor al die kinderen, die naar Mijn woorden luisteren en Mijn wensen ter harte nemen".

Na een aantal jaren beginnen dan de verschijningen in Fontanelle; de eerste op Beloken Pasen, 17 april 1966. Piërina liep daar op en neer de Rozenkrans te bidden.
Op dezelfde dag wordt door Maria, aan de daar aanwezige bron wonderbare geneeskracht gegeven en dit in opdracht van Haar Zoon, Die, zoals Zij zei: vol liefde is.
Piërina moet boete doen en de treden van de daar aanwezige trap kussen en op haar knieën afdalen. Deze afdaling op de knieën, terwijl zij iedere trede kust, moet zij tot driemaal toe verrichten.

Ook wijst Maria een plek aan, waar zij een kruisbeeld moet plaatsen, want: "De zieken en al mijn kinderen zullen mijn Goddelijke Zoon eerst om vergeving vragen en vol liefde dit Kruis kussen; daarna zullen zij water halen en drinken ... Ik wil bovendien, dat de gelovigen eerst naar de kerk gaan, om daar mijn Goddelijke Zoon Jezus Christus in het Heilig Sacrament te aanbidden. Pas daarna zullen zij hierheen komen. Eerst zullen zij de Heer danken, die zo buitengewoon goed en barmhartig is, die Montichiari zoveel liefde en genaden geschonken heeft!" Terwijl Zij zich verhief, opende Zij haar armen en daardoor Haar mantel zo wijd, dat deze een oneindige ruimte van het heelal in bescherming nam. Aan de rechterkant van de mantel zag men onderaan de Dom van Montichiari en verder rechts onder Haar mantel "Mariënburg" een slot uit de middeleeuwen. Dit slot is een tehuis geworden, vooral voor oude priesters.

Bij de volgende verschijning vraagt Piërina wat die grote mantel betekenden Maria antwoordde: "Dit betekent, dat mijn moederliefde de hele wereld en al mijn kinderen omvatten wil. De naam van de bron is: Bron van Genade".

Bij de vierde verschijning op 6 augustus 1966 vraagt de H. Maagd om de wereldbond van eerherstellende communies; de dag hiervoor is 13 oktober. Deze communie is een akte van dankbaarheid en liefde van de kinderen Gods voor hun Heer.
Op Bisschoppelijk bevel mag Piërina niet meer naar Fontanelle; zij gehoorzaamt.

De verschijningen gaan door. Maria is niet aan een plaats gebonden. Piërina ontvangt wondermooie boodschappen, waarvan ook vele over de Rozenkrans: "...allen die de Rozenkrans bidden, zullen van Mij zoveel genaden verkrijgen. Hij heeft een sterke binding met mijn Hart. Hij verheerlijkt de Heer, Koning van de Hemel en het heelal. Zeg tot allen die Mij beminnen, dat zij boete doen voor de vele beledigingen, die mijn Goddelijke Zoon Jezus worden aangedaan. Kinderen bemint elkander! Liefde tot God en tot de naasten! Brengt offers van liefde! Het gebed is liefde, die de Hemel binnendringt! Het is mijn wens, dat mijn kinderen dit begrijpen, opdat het in vervulling zal gaan!" Op 22 oktober: "Zeg aan al mijn kinderen, die mij smeken om de eerherstellende Communie vervuld te hebben, dat Ik hen een overvloed van genaden schenk! En zeg aan allen die naar de bron komen en Mij daar vereren: Het is Mijn wens, dat men daar de Rozenkrans bidt. Daar kom ik zelf, met de Engelen des Hemels en offer de Heer dit gebed op ... "O welk een genaden worden deze kinderen verleend! Ik zie allen en ik zegen allen!"

14 februari 1970: Piërina, Ik kom nogmaals om gebed vragen, gebed en boete! Zovele zielen lopen gevaar verloren te gaan. Er zijn offers nodig om de zielen te redden. In Montichiari heb Ik al mijn liefde geschonken... Zie, Mijn liefde omvat de gehele wereld... Liefde schenken! bestaat er iets groters dan dat! Liefde tot God en tot de naasten is een gebed, dat naar de Heer opstijgt! Hiermee geven wij onszelf en daarmee alles! - Lijd uit Liefde! Geef in stilte en spreek door gebed!"

Op 19 mei 1970: "Ik wil dat er een medaille geslagen wordt, zoals Ik je hier toon, aan de voorkant het opschrift: ''Rosa-Mystica", aan de achterkant: "Maria Moeder van de Kerk". Naar Montichiari, dat de Heer uitzocht, heeft Hij Mij gezonden om het geschenk van Zijn liefde te brengen: de Bron van Genade en de Medaille van mijn Moederlijke liefde.

17 Januari 1971: "Bid, bid dochter, en laat bidden, zovele van mijn kinderen bevinden zich in de duisternis! Men wil God niet meer!.... Oh, de Kerk van Mijn Goddelijke Zoon Jezus Christus!..... In welk een strijd bevindt zij zich! ... En toch spreid Ik de mantel van Mijn liefde over de mensheid uit! Hiertoe echter zijn gebeden van Liefde en gebeden van boete nodig ... Bidt Kinderen! Doet boete! ... Dit is de smekende roep van het Hart van de Moeder des Heren! ...Dochter, in deze tijd moet men zich met gebed en liefde om de Heer scharen. Zovelen van Zijn kinderen verlaten en verachten Hem. Er zijn trouwe en sterke zielen nodig, om de wereld te tonen, dat Mijn Goddelijke Zoon Jezus Christus zich geofferd heeft, om Zijn Hart vol barmhartige liefde te tonen. Ik ben naar Montichiari gekomen om over de liefde tot de Heer te spreken, de zielen op te roepen tot liefde tot God, tot naastenliefde. Dit is de smekende oproep en de boodschap van de Moeder van de Heer!"

22 Juli 1973 een zeer belangrijke boodschap: "... Fontanelle zal omgezet worden in een Lichttoren van GELOOF, GEBED EN BOETE. Gebeden van geloof, gebeden van liefde, lofgebeden en vraaggebeden!" En lachend zei Zij: "De heilige Rozenkrans". "Ja, ook op deze plaats wens Ik boete, tot eerherstel van alle zonden van de mensen! Van deze geest vervuld, moet men de weg die van de brug aan de straat, naar de plaats Fontanelle voert, te voet afleggen en daarbij bidden! ...bidden!!! Men moet daar echter direkt mee beginnen, want tot nu toe hebben maar weinigen dit gedaan". Piërina vroeg of je dit alleen moest doen en Zij antwoordde: "Ja, maar ook in groepen en processies en daarbij moeten gebeden van boete verricht worden!"

Dan vroeg Piërina nog: "Waarom hebt u uzelf met de naam "Rosa Mystica" geopenbaard? Welke betekenis heeft dat voor de Heilige Kerk? "...Dit hangt samen en begint op het ogenblik toen mijn Goddelijke Zoon mens werd ... Het Fiat der Verlossing en het Fiat van mijn medewerken symboliseert zich in de mooiste bloem (feestelijk): "Rosa-Mystica!" Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis - de Moeder van de Heer Jezus - de Moeder van Genade - de Moeder van het Mystieke Lichaam, de Kerk!!! ... Montichiari zal de berg zijn, van waaruit het Mystieke Licht over de gehele wereld zijn uitstralen! Ja, ... dat zal in vervulling gaan!!! ...Hoevele weldaden heb Ik in deze tijd reeds geschonken! Hoevele genaden uitgedeeld! Nu en telkens weer! Maar: ogenschijnlijk het grootste wonder zal zijn de terugkeer van de kinderen tot het ware geloof! tot waarachtige liefde tot de Heer! Daarop zal volgen: de eensgezindheid onder elkaar; de Vrede voor de gehele wereld!" Dan hief de Moeder van God de ogen en handen ten Hemel en sprak: "Ik roep van de Heer overgrote zegen af over alle kinderen, die meehelpen, dat Ik meer bemind en erkend zal worden en die zich met moed daarvoor zullen inzetten, dat de wensen, die Ik te kennen heb gegeven, in vervulling zullen gaan. Aan hen allen beloof Ik mijn moederlijke liefde met de genaden van de Heer!"
Piërina vraagt naar het "waarom" van "Rosa Mystica". "Het kan zeer goed zijn, het Licht van de Heilige Geest over dit geheim af te smeken, op voorspraak van de H. Engel Gabriël en de H. Jozef, die als eerste schepselen dit grote Geheim hebben aanschouwd en erkend".

Op 30 januari 1975 verschijnt de H. maagd om ongeveer half 10 in de avond. Zij spreekt over "groot gevaar" ook voor de Kerk en zoals in de Rue du Bac zegt zei: "... het zal zover komen, dat men zal denken, dat alles verloren is. Maar Ik ben toch een Moeder, die een liefdevol hart heeft voor Haar kinderen en die ze graag wil redden". Maar om ze te kunnen redden vraagt Zij weer om gebed, gebed en offers van stilte, verborgen zielen, ook priesterzielen, die in stilte offeren en boeten.
"...Men wil Mij, de Moeder, uit de heilige Kerk verwijderen en uit de harten van mijn kinderen wegrukken. Maar de liefde van mijn Goddelijke Zoon Jezus Christus zal het Licht sturen! En het zal een heerlijk Licht zijn, waardoor Hij eindelijk als Koning van Hemel en Aarde zal heersen, met alle eer die Hem ook toekomt en die ook Zijn Moeder toekomt, zoals het al steeds in de Kerk was". 

Op 8 april 1975: "... O, als je wist hoeveel van Mijn kinderen de weg van verderf gaan! Maar het gebed, het offer en de boete van zoveel zielen verhinderen, dat het ware strafgericht van God over de mens komt, Bid en offer in stilte".

3 Juli 1975: "...Waarachtig! Ik ben de Moeder vol liefde voor Haar kinderen. Ik wil helpen en redden ... Van hieruit zal een groot en heerlijk LICHT uitgaan in zoveel zielen van de hele wereld. Verbreid overal de liefde van dit Moederhart!"

Over de pelgrimsmadonna's op 31 augustus 1975: Piërina vroeg: "Lieve Madonna, bent u tevreden dat u door middel van de pelgrimmadonna zoveel liefde en verering ontvangt?" Zij antwoordde vreugdevol lachend: "Waarachtig ja! Daar ben Ik steeds van hele scharen Engelen omgeven die de Heer loven en prijzen. Waar Ik als pelgrimmadonna vertoef, waar Ik aangeroepen wordt en waar zoveel gebeden wordt, daar laat mijn Goddelijke Zoon Jezus Christus van de Hemel op iedere plaats, bijzondere genaden in de zielen neerdalen". En met grotere feestelijkheid ging Zij verder: "Vooruit mijn kinderen! Bid ijverig verder! Nu is het uur van de moedige inzet. Bemin de Kerk en de paus ... blijf hun trouw. Door een goed voorbeeld een een waarachtig Christelijk leven! Breng offers en beoefen de Christelijke deugden! Hierom zal Ik jullie nog veel meer beminnen. Zo zal de triomf van de Kerk komen en jullie zelf zullen er de heerlijkheid van de Hemel voor ontvangen. Mijn liefde wil de gehele mensheid in Haar armen sluiten ... Ik bemin allen zoals zij zijn, dat is de liefde van Mijn Moederlijk Hart ... Ik heb hier in Montichiari vele en grote wensen uitgesproken ... maar velen blijven hier doof voor. Daarom heb Ik elders edelmoedige harten uitgekozen, die mijn smeken om gebed, offer en boete voor de Kerk, paus, priesters en Godgewijden proberen te vervullen. Waar men de pelgrimmadonna's ook heenbrengt, daar kom Ik zelf werkelijk mee en wordt Ik door hele scharen van H. Engelen begeleid, die de Heer loven en prijzen, omdat zovele van mijn getrouwe kinderen Mij daar beminnen en verheerlijken".

23 November: "Waarachtig!, Waar Ik ook kom, daar breng Ik mee: "de genaden van de Heer en de liefde van dit moederlijk Hart! ... Ik breng Licht in de harten, waar nu nog duisternis is, opdat zij de Liefde begrijpen, die Ik in Montichiari geopenbaard heb!... Werk hieraan mee, met mijn liefde! ... Geef met mijn liefde!... Breng offers met mijn liefde! ... Op deze wijze zult u eenmaal voor eeuwig met Mij verenigd zijn. Op u allen dale neer de zegen van de Heer met het Licht van het geloof, het licht van hemelse hoop en het licht van de liefde!"

De verschijningen zijn niet goedgekeurd door de Heilige Stoel in Rome.

Piërina Gilli stierf op 12 januari 1991