Goede Vrijdag

 

29 maart 2024

Op Goede Vrijdag herdenken wij de berechting, de marteling en de kruisiging van Jezus. Het is een hele sobere dag, een officiële vastendag.

Op deze dag gaat het over lijden en dood. Van Jezus, en van zovele anderen.
Jezus wordt eerst door de joodse Hoge Raad en later door de Romeinse overheid, Pontius Pilatus, verhoord, berecht en veroordeeld.
Hierna wordt hij gegeseld. Jezus wordt van zijn kleren ontdaan en krijgt een doornenkroon op zijn hoofd gezet.

Volgens Romeins gebruik mag deze dag nog één gevangene worden vrijgelaten. Pilatus laat het volk kiezen tussen Barabbas en Jezus.
Dan laat ook het volk hem in de steek en wordt Barabbas vrij gelaten.
Jezus moet zelf zijn kruis dragen, in een lange weg naar de berg Golgotha. Deze kruisweg is in alle katholieke kerken terug te vinden in geschilderde of gebeeldhouwde "Kruiswegstaties".

Op Goede Vrijdag wordt in veel kerken een processie, een kruisweg, gelopen langs deze staties. Traditioneel gebeurt dit om drie uur 's middags.

Op Golgotha wordt Jezus, samen met twee moordenaars gekruisigd. Wanneer hij sterft wordt het donker en beeft de aarde.
De laatste woorden van Jezus zijn: "ELI ELI LAMA SABACHTANI" (Aramees) "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?"

Toch is deze vrijdag een "goede" vrijdag. Goed omdat de dood van Jezus niet het einde was.
Op Goede Vrijdag volgt immers de paasmorgen. Wanneer Jezus wordt opgewekt, de dood overwint. Niet de dood, maar God, het leven heeft het laatste woord.
Alleen vanuit Pasen gezien is deze vrijdag 'goed', en is er ook een beginnende vreugde bij alle rouw.

Jezus werd geboren in april van het jaar 5 v.Chr, waarschijnlijk in de tweede helft van de maand. Op het moment van de kruisiging, 3 april 33, was onze Heer dus bijna 37 jaar oud. (Wie het narekent herinnert zich dat er geen jaar 0 is geweest !) Zijn optreden begon Hij in 29, toen Hij dus 33 jaar oud was. Klopt dat met Lukas 3:23 ("Jezus was, toen Hij optrad, ongeveer dertig jaar") ? Jazeker, want met "ongeveer dertig" kon je iedereen aanduiden tussen de 26 en de 34.

Dezelfde berekeningen wijzen uit dat er op de avond van 3 april 33 tevens een maansverduistering plaatsvond in Jeruzalem en omstreken. Dat was trouwens de enige maansverduistering in de paastijd in de periode 26 tot 36. Over die maansverduistering lezen we inderdaad, en wel in Hand.2:20; een "bloedrode maan" duidt in oude teksten een verduisterde maan aan. Het weinige licht van de ondergaande zon dat de maan nog bereikte kwam door de dampkring van de aarde. De profeet Joël had deze verduistering reeds voorzegd (Joël 2:31). Twee oude teksten uit de kerkgeschiedenis vermelden deze maansverduistering ook.

De letters INRI zijn de beginletters van het Latijnse opschrift op het kruis van Jezus: Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum (Jezus van Nazaret, koning der joden), daar aangebracht in opdracht van Pontius Pilatus.

De zeven laatste woorden van Jezus Christus aan het kruis

  1. Tot God: "Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen!"
  2. Tegen de goede dief: "Ik beloof je, vandaag nog zul je bij Mij zijn in het Paradijs!"
  3. Tot Maria: ”Vrouw, daar is nu je zoon" ... en tegen Johannes: "daar is je moeder."
  4. Tegen God: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij in de steek gelaten?"
  5. Tegen allen: "Ik heb dorst."
  6. Tegen de wereld: "Het is volbracht."
  7. Tegen God: "Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest!"

Jezus sprak Aramees.

In de 4e zin zei Hij tegen God:

ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANI

En dan om 15 uur als het donker bijna voorbij is, roept Jezus met luide stem: ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANI wat betekent: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?"