De twaalf artikelen van het geloof

 

 1. Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.

 2. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,

 3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,

 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,

 5. die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,

 6. die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,

 7. van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.

 8. Ik geloof in de heilige geest,

 9. de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen,

 10. de vergiffenis van de zonden,

 11. de verrijzenis van het lichaam,

 12. het eeuwig leven.
  Amen.