Heilige Expeditus

Feestdag: 19 april

Expeditus (ook Elpidius) van Melitene, Armenië; soldaatmartelaar; † ca 300

De heilige Expeditus is patroonheilige over alle dringende zaken. Hij is ook patroonheilige tegen uitstelgedrag. Hij is de heilige van noodsituaties. Hij houdt van snelheid.

Wie direct een oplossing voor een probleem nodig heeft, kan terecht bij de heilige Expeditus.

Velen wenden zich tot hem wanneer ze in financiële moeilijkheden verkeren, bij het zoeken naar een baan of in verband met juridische zaken.

Wie was de heilige Expeditus?

Over hem is weinig bekend. Alleen het feit dat hij als soldatenmartelaar gestorven is in de Armeense stad Melitene. In sommige handschriften wordt Expeditus’ naam geschreven als Elpidius. Hij stierf samen met nog vier medesoldaten: Hermogenes, Gaius, Aristonicus en Rufus.

Er wordt aangenomen dat hij in de vierde eeuw leefde. Hij was een Romeinse soldaat. Dit is de reden waarom de meeste afbeeldingen van Expeditus hem als een soldaat in kleding laten zien.

Als soldaat leerde hij over het christendom. Hij besloot dat hij zich tot het christendom wilde bekeren en zijn leven aan dit nieuwe geloof wilde wijden.

Zodra hij die beslissing had genomen, verscheen de duivel voor hem in de vorm van een kraai. De duivel eiste dat hij zijn beslissing om zich bij het christelijk geloof aan te sluiten uitstelde tot de volgende dag.

Expeditus weigerde en verklaarde resoluut dat hij vandaag christen zou worden.

Dit is de reden waarom afbeeldingen de heilige Expeditus laten zien, die op een kraai stapt. Hij doodt uitstelgedrag.

Noveen voor Oekraïne tot de Heilige Expeditus start op 10 april.


 

Bid elke dag het Rozenhoedje + de Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Almachtige Vader ...
Onze Vader ...
Weesgegroet ...
Glorie zij de Vader ...
Heilige Expeditus, kom tussen voor mij.

Eerste dag:

Heilige Expiditus, patroonheilige der jongeren

Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis,
maar heeft licht dat leven geeft. [Joh. 8:12]

Heilige Expeditus, jonge en bekwame Romeinse soldaat,
Terwijl zich voor u een mooi loopbaan opende,
gaf u er de voorkeur aan om liever te sterven
dan om uw Christelijke waarden te moeten verloochten.
U koos voor Christus.
Wees de beschermier en de gids van de jongeren die vandaag,
meer dan ooit, zijn blootgesteld aan allerlei soorten gevaar
voor zowel het lichaam als de ziel.
Heer, geef de jongeren Uw begeleiding naar Uw hart
en de moed om deze begeleiding op te volgen.
Wees eveneens zo goed, Heer, om mij,
door tussenkomst van de Heilige Expiditus,
de genade te verlenen van ... [zelf in te vullen]

Tweede dag

Heilige Expeditus, hulp der scholieren

Heilige Geest, die voortkomt uit de Vader en de Zoon,
Kom tot Mij.
Geest van de intelligentie, verlicht mij.
Geest van de raad, leidt mij in mijn onervarenheid.
Geest van de kennis, verdrijf mijn onwetendheid.

Heilige Expiditus, wees de hulp der scholieren.
Begeleidt vooral hen die moeilijkheden
ondervinden om al deze materie
te moeten begrijpen, onthouden en verwerken.
Heer, door tussenkomst van de Heilige Expeditus,
bidden wij u voor de scholieren, de studenten
en de onderwijzers.
Stuur hen Uw Heilige Geest om hen te verlichten en te ondersteuen.
Wees eveneens zo goed, Heer, om mij,
door tussenkomst van de Heilige Expiditus,
de genade te verlenen van ... [zelf in te vullen]

Derde dag

Heilige Expeditus, voorbeeld der soldaten

Vecht zoals een edelmoedige soldaat en als u
soms bezwijkt voor uw breekbaarheid,
herneem dan een nog grote moed.

Heilige Expeditus, in uw ruwe en gevaarlijk
beroep als soldaat van het Romeinse leger,
bent u trouw gebleven aan Christus.
Heilige Expeditus, wees de toevlucht voor hen
die in hun militaire leven
onbegrip, spot, beledigingen, beproevingen, geweld,
strijd en ook onrechtvaardigheid krijgen te verduren.
Heer, door tussenkomst van de Heilige Expeditus,
bidden wij U voor alle militairen
en in het bijzonder voor hen
die in gevaarlijke omstandigheden van oorlog
en conflicten leven.
Dat de rechtvaardigheid mag overwinnen en niet de haat.
Wees eveneens zo goed, Heer, om mij,
door tussenkomst van de Heilige Expiditus,
de genade te verlenen van ... [zelf in te vullen]

Vierde dag

Heilige Expeditus, hoeder der reizigers

Jezus wenst ons te begeleiden zoals Hij
de leerlingen heeft begeleid op de weg
naar Emmaüs: Hij wijst ons de richting aan
van de weg en verleent ons de kracht

Heilige Expeditus, wees de beschermer van hen
die over de weg, over de zee en
door de lucht reizen. Wend de gevaren af.
Behoed hen voor ongelukken,
zodat de reizen hen de gelegenheid bieden
om de schoonheden der natuur
de herkennen en te waarden,
maar er ook het werk van God, de Schepper in te zien.
Laat hen op hun wegen voorzichtig en bewust zijn
van hun verantwoordelijkheden tegenover
de overige reizigers.
Heer, door tussenkomst van de H. Expeditus,
waak over alle reizigers zodat ze overal getuigen
mogen zijn van de waarheid en de rechtvaardigheid.
Wees eveneens zo goed, Heer, om mij,
door tussenkomst van de Heilige Expiditus,
de genade te verlenen van ... [zelf in te vullen]

Vijfde dag

Heilige Expeditus, heil der zieken

Wees moedig en vrees niet.
Hier uw Heer .. Hij komt zelf en zal u redden.
En Jezus zei in waarheid:
"Kom mee met Mij, u allen die
bedroefd zijn en gebukt gaan onder de lasten,
en Ik zal u verlichten

Heilige Expeditus, wees het heil van hen allen
die lijden in hun lichaam, de zieken,
de gekwetsten, de gehandicapten, de verlamden...
Waak over hun moed.
Ondersteun hen met behulpzame mensen
die hen alle zorgen verlenen
en veel vriendschap geven.
Heer, door tussenkomst van de Heilige Expeditus,
bidden wij u voor de zieken en al hen die lijden.
Wees eveneens zo goed, Heer, om mij,
door tussenkomst van de Heilige Expiditus,
de genade te verlenen van ... [zelf in te vullen]

Zesde dag

Heilige Expeditus, trooster der bedroefden

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal ik jullie rust geven.
Neem mijn juk op je en leer van mij,
want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. [Mat. 11: 28-29]

Heilige Expeditus, wees de vertrooster van allen
die moeilijkheden, beproevingen, verwaarlozing,
eenzaamheid en onbegrip ondervinden.
Wees de steun voor alle bedroefden,
de verlatenen en de vervolgden.

Heer, door tussenkomst van de Heilige Expeditus,
bidden wij u voor hen allen die lijden in hun hart en in hun geest.
Wees eveneens zo goed, Heer, om mij,
door tussenkomst van de Heilige Expiditus,
de genade te verlenen van ... [zelf in te vullen]

Zevende dag

Heilige Expeditus, bemiddelaar in de rechtspraak

Jezus, onschuldig lam, naar de slachtbank geleid
om de zonden van de wereld af te lossen,
werp een tedere blik op alle onschuldige vervolgden,
op allen die het einde niet zien van
een lange, onrechtvaardige straf.
Dat uw aanwezigheid stiekem
door hen zou mogen ervaren worden,
hun verbittering zou verzachten
en de duisternis zou doen verdwijnen.

Heilige Expeditus, vandaag nog worden er in vele landen
onschuldige mensen onrechtvaardig berecht
en veroordeeld.
Kom tussen bij de Opperste Rechter
opdat in alle rechtszaken de waarheid
mag overwinnen en rechtvaardigheid mag heersen.
Heer, wij bidden tot U voor hen
die onschuldig zijn veroordeeld,
voor hen die de moeilijke taak hebben
om getuige te zijn en te oordelen in rechtszaken.
Wees eveneens zo goed, Heer, om mij,
door tussenkomst van de Heilige Expiditus,
de genade te verlenen van ... [zelf in te vullen]

Achtste dag

Heilige Expeditius, onze hulp in dringende zaken

Wat buigt gij u neder, o mijn ziel,
en wat zijt gij onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,
mijn Verlosser en mijn God! [Ps. 43 :5]

Heilige Expeditius, elke gejaade dag in deze wereld
doet ons nadenken, beslissen, vlug handelen ... steeds vlugger
maar welke fouten, teleurstellingen,
worden veroorzaakt door de foute haast.
Zoals u het deed alvorens te handelen,
leer ons om de Heilige Geest in te roepen
en on salles verwezenlijken zoals het moet,
de zaken die op ons wegen en in de war brengen.
Heer, zend ons Uw Geest en kom ons te hulp
in onze beslissingen en dringende aangelegenheden.

Wees eveneens zo goed, Heer, om mij,
door tussenkomst van de Heilige Expiditus,
de genade te verlenen van ... [zelf in te vullen]

Negende dag

Hodie

Op het kruis dat de Heilige Expeditius ons toont,
staat het woord "hodie" geschreven,
wat "vandaag" betekent.

Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen,
want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben.
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. [Mat. 6: 35]

Heilige Expeditius, u hebt nooit uitgesteld
wat u was opgelegd om te doen.
UW geloof in de Heer was zo sterk,
Uw vertrouwen in Hem was zo onwrikbaar!
Onder de blik van de Heer,
voor het goede van uw medemens,
stond u steeds klaar om uw taken
zonder uitstel te volbrengen.
Omdat we "nooit de tijd hebben," of eerder
omdat we de tijd niet willen nemen,
verwaarlozen we zovele dingen:
een ziekenbezoek, hulp aan een mens
in moeilijkheden, een woord, een glimlach,
een kleine attentie tegenover een eenzame persoon...
Soms door "vermoeidheid," verwaarlozen we ook
dingen die we uitstellen tot morgen,
nog later en zelfs nooit!
Enkel vandaag hoort met toe,
het huidige ogenblik.
Ik moet het dus ten beste aanwenden...
met wijsheid, beheerst, met geduld en moed.

Heer, door tussenkomst van de Heilige Expeditius,
Help mij om deze belissing te handhaven.
Ik zal niet meer wachten tot morgen
om uw werken te volbrengen
Ik zal niet wachten tot morgen
om aan U te denken.
Ik smeek u om ook mij onder Uw beschermen te plaatsten

Wees eveneens zo goed, Heer, om mij,
door tussenkomst van de Heilige Expiditus,
de genade te verlenen van ... [zelf in te vullen]