Eerste zondag van de veertigdagentijd

18 februari 2024

Een tijd van bezinning op datgene waar het in het leven werkelijk om gaat. Opdat ook wij door Gods Geest gedreven mensen mogen zijn, tot heil en geluk van onszelf en van onze medemens. De verleidingen in het dagelijkse leven zijn soms groot. Temidden van goede en kwade machten worden wij steeds weer opnieuw voor keuzen gesteld. Ook Jezus moest door de crisis heen. Door de Geest naar de woestijn gedreven, wordt Hij voor de keuze geplaatst: dienen ten einde toe of zich laten bedienen. Jezus kiest voor radicale trouw aan zijn opdracht. Hij heeft de proef doorstaan en daardoor kunnen ook wij het ware leven vinden.

Jezus in de woestijn

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 1 Daarna werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2 Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij honger. 3 Nu trad de verleider op Hem toe en sprak: "Als Gij de Zoon van God zijt, beveel dan dat deze stenen hier in brood veranderen." 4 Hij gaf ten antwoord: "Er staat geschreven: Niet van brood alleen leeft de mens, maar van elk woord dat komt uit de mond van God." 5 Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, plaatste Hem op de bovenbouw van een tempelpoort 6 en sprak tot Hem: "Als Gij de Zoon van God zijt, werp U dan naar beneden, want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij omtrent U een bevel geven, dat zij U op de handen nemen, opdat Ge uw voet niet zult stoten aan een steen." 7 Jezus zei tot hem: "Er staat ook geschreven: Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen." 8 Tenslotte nam de duivel Hem mee naar een heel hoge berg, vanwaar hij Hem alle koninkrijken der wereld toonde in hun heerlijkheid. 9 En hij zei: "Dat alles zal ik U geven, als Gij in aanbidding voor mij neervalt." 10 Toen zei Jezus hem: "Weg, satan; er staat geschreven: De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen." 11 Nu liet de duivel Hem met rust en er kwamen engelen om Hem te dienen. Matteüs 4, 1-11