De Vrouwe van alle Volkeren

AMSTERDAM 1945 - 1959

Op 25 maart 1945, het feest van Maria Boodschap, in de hongerwinter van de 2e Wereldoorlog, verscheen Maria aan een eenvoudige vrouw, Ida Peerdeman, die met haar zusters te Amsterdam leefde. De gestalte was een levende gedaante, een vrouwelijke figuur. Zij had een wit kleed aan en een gordel om. Zij stond met Haar armen naar beneden en met de handpalmen naar buiten. Tijdens deze verschijning waren haar zusters en biechtvader pater Frehe aanwezig. De pater verzocht één van de zusjes alles op te schrijven wat Ida zou zeggen. Ida vroeg: "bent u Maria?" De gestalte antwoordde: "Ze zullen Mij "de Vrouwe" noemen".

Deze verschijning was de eerste van een reeks van 56 verschijningen, die plaatsgevonden hebben tussen 1945 en 1959 en die bekend geworden zijn als "de Boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren". Enige regelmaat in de data is niet te bespeuren. De meeste boodschappen ontving zij in haar woning te Amsterdam. Haar zus noteerde steeds wat zij van de Vrouwe moest nazeggen. Dat dit foutloos kon gebeuren, vindt zijn verklaring in het bijzonder langzaam spreken van de Vrouwe; woord voor woord, met dikwijls grote pauzes, werd iedere boodschap doorgegeven. Vooral de eerste boodschappen waren - en zijn er in zeer veel gevallen nog - symbolisch duister of althans moeilijk interpreteerbaar. Aanvankelijk begreep men vaak weinig van de woorden en beelden die werden gegeven. Pas in de loop der jaren werd de betekenis langzaam duidelijk en ging in vervulling wat de Vrouwe gezegd had:

"Het zal met de jaren uitkomen."
De vrouwe is gekomen als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster

Als toch iemand de sleutel wist te vinden, die zou leiden tot de oplossing van de verwording, rampen en oorlogen die deze wereld teisteren, wat zouden wij gelukkig zijn! Deze sleutel werd ons aangereikt; velen echter zullen dit niet geloven. Is het daarom, dat onze Moeder zo bedroefd is? Zij kan ons helpen, Zij wil ons helpen maar... "zij móeten luisteren". Dit zegt Zij al op 7 oktober 1945. Bij deze veelvuldige boodschappen heeft Maria ons letterlijk de woorden gegeven, waarmede wij Haar moeten vragen om de redding van de wereld, met de herhaalde belofte, dat door dit gebed de wereld gered zal worden.

Op zondag 11 februari 1951 bij de 27e verschijning, zegt de Vrouwe: "Laat toch allen weer terugkomen tot het Kruis, dan alleen kan er vrede en rust zijn. Bid toch voor het Kruis:

Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader,
zendt nu Uw Geest over de aarde,
laat de H. Geest wonen
in de harten van alle volkeren
opdat zij bewaard mogen blijven
voor verwording, rampen en oorlog.
Moge de Vrouwe van alle Volkeren,
"de Heilige Maagd Maria"
onze Voorspreekster zijn.
Amen.

"Kind, dit is zo eenvoudig en kort, dat ieder het in zijn eigen taal kan zeggen en voor zijn eigen Kruis". Dit is die sleutel, want Maria belooft op17 februari 1952: "Versta de volgende woorden goed; de Vrouwe van alle Volkeren mag en zal aan alle volkeren dezer wereld die Haar vragen, de genade, verlossing en vrede schenken. Gij echter zult allen de Vrouwe van alle Volkeren brengen over deze wereld". En in diezelfde boodschap: "Nogmaals zeg Ik: de Vrouwe van alle Volkeren mag en zal de genade, verlossing en vrede brengen".

Op 20 maart 1953 zegt Zij: "En nu belooft de Vrouwe van alle Volkeren de WARE VREDE te geven. Maar de volkeren MET de Kerk, versta goed, MET de Kerk, zullen Mijn gebed moeten bidden..."

Op 10 mei van dat jaar: "... door dit gebed zal de Vrouwe de wereld redden. Ik herhaal deze belofte nogmaals".

Op 31 mei 1955: "... . van verwording komen rampen, van verwording komen oorlogen. Gij zult door Mijn gebed vragen, dit van deze wereld af te wenden; GIJ WEET NIET HOE GROOT, HOE VOORNAAM DIT GEBED IS BIJ GOD. Hij zal Zijn Moeder verhoren, als Zij uw Voorspreekster wil zijn". Dit gebed werd gegeven met een afbeelding, Zij zegt tegen haar instrument: "Zie naar mijn beeltenis en bekijk die goed. . . Gij zult deze beeltenis laten maken en dat gebed dat Ik voorgesproken heb, daarmede verspreiden... En Ik wil dat dit gedaan wordt in vele talen. Kind, nogmaals dring Ik er op aan, dat dit doorgevoerd wordt". Haar instrument, een jonge vrouw van 40 jaar antwoordt: "ik voel mij toch zo zwak daarin, zullen zij het dan geloven?" De vrouwe zegt: "Ik vraag alleen van je, dat je dit zult doen wat Ik je zeg. Meer wordt er niet verlangd. Alleen wens Ik dat dit zal gebeuren. Gij mensenkind kunt toch niet bepalen wat voor een grote waarde dit kan hebben? Zeg dit ook tegen je leidsman".

Het gebed is in meer dan 60 talen verspreid over heel de aarde. Kreeg overal het "nihil obstat" er zijn geen bezwaren tegen, het stemt overeen met de Kerkelijke Leer; dit geldt ook voor de afbeelding en de boodschappen. Maar, wordt het gebed ook gebeden? In de boodschap van 15 april 1951 zegt de Vrouwe: "... . de mensen die dit gebed aannemen, zullen de belofte maken dit iedere dag te bidden. Gij kunt niet bepalen, de grote waarde die dit zal hebben".
Het gebed is buitengewoon mooi, hoe kan het anders! Voor het Kruis, vragen wij aan onze Verlosser Jezus Christus, de Zoon van de Vader, om de Heilige Geest. Zo tegenover de Allerheiligste Drie-eenheid voelt de mens zijn kleinheid en hij grijpt naar het Testament van Jezus, stervend aan het Kruis: "VROUWE, zie daar Uw zoon; zoon zie daar uw MOEDER". Op dat moment werd Zijn Moeder ook de Moeder van ieder mensenkind; liefdevol testament! Wij maken er in dit gebed gebruik van en vragen dat deze VROUWE van alle VOLKEREN onze voorspreekster moge zijn. Is het moeilijk, om dit mooie gebed iedere dag te bidden?

Op 1 april 1951 zegt de Vrouwe: "Zoals de sneeuwvlokken over de wereld heen dwarrelen en neervallen als een dikke laag op de bodem, zo zat het gebed met beeltenis zich verspreiden over de wereld en neervallen in de harten van de volkeren. Zoals de sneeuw zich oplost in de aarde, zo zal de vrucht, de Geest, komen in de harten van alle mensen, die dit gebed elke dag zullen bidden. Immers zij vragen dat de Heilige Geest zal komen over de wereld. En nu spreek Ik tot diegenen die een wonder willen. Welaan dan, Ik zeg hen: Ga met een groot vuur vol ijver beginnen aan dit verlossings- en vredeswerk en gij zult het wonder aanschouwen... de tijd dringt. Er moet een grote actie komen voor de Zoon en het Kruis en de Voorspreekster en Brengster van rust en vrede: de Vrouwe van alle Volkeren..."

Zou de Heiige Geest in het hart van de mens werkloos blijven? Dan zou Zijn komst daar geen zin hebben. Neen, waar de Heilige Geest komt daar wordt het LICHT, daar komt de liefde. Hij is Liefde - Hij is Licht! Zo zal Hij in ons hart ook Licht uitstralen over Zijn Bruid: onze Moeder, zodat wij Haar duidelijker gaan zien en kennen. Haar titel: Vrouwe van alle Volkeren beter gaan begrijpen. Hij zal het ene Licht na het andere over Haar doen opgaan, als wij vertrouwvol dit gebed bidden en aandachtig de boodschappen lezen, ook dit vraagt de Vrouwe.

Op 11 oktober 1953 zegt Zij: "Breng Maria als de Vrouwe van alle Volkeren in uw land. Van daaruit zal de grote wereldactie beginnen. De tijd is nu gekomen en zeer kort. Maria staat daar als de Moeder, die Haar kinderen wil helpen. Vraag en Zij zal u helpen. Onder deze nieuwe titel". Zoals in Rue du Bac te Parijs, een afbeelding (medaille) met gebed gegeven werd, ter bescherming van de mensheid dat tegelijkertijd leidde tot diepere kennis van Maria nl. dat Zij is: "De Onbevlekte Ontvangenis", zo brengt onze Moeder te A’dam opnieuw de wil van de Vader en de Zoon ten uitvoer, met dit gebed, met déze afbeelding, in déze tijd; weer tot redding van de wereld: .... als een voorafgaand werk van Vrede, verlossing... dit zal voorafgaan. Ik zeg nog eens: voorafgaan. Ik weet wel, de strijd zal zwaar en groot zijn, maar het is reeds voorbestemd".
"De strijd... zal zwaar en groot zijn..."

Ja, er zijn mensen die Maria niet de plaats durven toekennen, welke God Zelf aan Haar, de "Onbevlekte Ontvangenis" heeft willen geven en waaraan Zij volledig heeft beantwoord. ‘Mij geschiede naar Uw woord" zingt eeuwig in Haar; Haar ‘Fiat’ blijft. ‘Maar, het is reeds voorbestemd..." Omdat Maria "de Onbevlekte Ontvangenis" is behoefde Zij, evenals Haar Zoon, niet voor eigen zonden te boeten. Zij leed als Moeder van het Lam-Gods, met Hem mede voor de zonden van de mensen, dus: "Medeverlosseres". Zij maakt de wil van de Vader en de Zoon bekend als Zij op 5 oktober 1952 zegt: "Nooit is Maria in - de Gemeenschap - in de Kerk - officieel genoemd "Medeverlosseres". Nooit is Zij officieel genoemd "Middelares". Nooit is Zij officieel genoemd "Voorspreekster". Deze drie gedachten horen nauw tezamen, vormen één geheel. Daarom zal dit in de Mariale geschiedenis de sluitsteen zijn, dus zal dit worden het dogma van Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster.

Op 4 april 1954: " ........ Strijdt en vraagt om dit dogma. Het is de bekroning van uw Vrouwe". Dit is de bekroning van Maria op aarde; in de Hemel is Zij reeds lang gekroond. Dan zeggen wij met recht: "Vader, Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel. Wat kan men er op tegen hebben, zijn Moeder: machtig, prachtig en glorievol te zien? Bovendien gaat het hier niet alleen om onze Moeder, maar in eerste instantie om de Moeder van God. Wij kunnen God niet beletten Zijn Moeder te verheffen; het is ook onze Moeder, wij delen er in mee! Zo wordt de mens langzaam binnengevoerd in de wondere Liefdewerken van God. Hij heeft Zijn eigen Zoon geen enkel leed bespaard; zo ook Haar niet: "Kind, zoals Hij geleden heeft, zo heb ook Ik geleden als de Moeder van de Mensenzoon". St. Jan zegt: "Als God ons zozeer heeft lief gehad, moeten ook wij elkander beminnen". Elkander beminnen... "Hieraan zullen zij erkennen dat gij Mijn leerlingen zijt, dat gij elkander bemint". En bij het Laatste Avondmaal: "Mogen zij allen één zijn Vader..." Zo is de eensgezindheid onder de kinderen óók de vreugde van een moeder. De Vrouwe vraagt hier herhaaldelijk om: "Volkeren zullen toch één zijn".

Op 11 februari 1951: "Mensenkinderen van alle landen zullen toch één zijn". Hetzelfde jaar op 20 sept. "De Christen­mensen zullen zich over heel de wereld aaneen scharen. Nogmaals roep Ik tot alle volkeren: het is de hoogste tijd, sluit u aaneen".

Op 15 juni 1952; "Laat de Regulieren en Seculieren samenwerken. Gij zijt toch allen de apostelen van de Meester. Zoekt en vindt elkander. Als de apostelen verdeeld zijn in hun meningen, hoe kunnen dan de volkeren één zijn?... Zie toch over al deze landen. Nergens eenheid, nergens vrede, nergens rust voor de volkeren. Alles spanning, alles angst". Wat een onmetelijke zorg voor deze Moeder. Hoor Haar woorden op 31 mei 1955: " ... . Gij volkeren -Ik bid u - de Vrouwe bidt u, hoort dit goed. Nooit heeft de Moeder van God u gebeden... opdat gij niet tot onrustbarende dingen zult komen volkeren; nu vandaag bidt de Vrouwe u: vraagt toch aan de Vader, de Zoon en de H. Geest, dat Hij Zijn volk zal beschermen, dat Hij Zijn volk weer zal brengen in eenheid. In eenheid moet het volk komen, één-zijn en daarboven: de Vrouwe van alle Volkeren. Eén Gemeenschap, volkeren. Ik druk hier op deze woorden, één Gemeenschap... Ik zal troost geven. Volkeren, uw Moeder kent het leven, uw Moeder kent het verdriet, uw Moeder kent het Kruis... Maar Zij ging op tot de Vader, Zij ging terug naar Haar Zoon. Volkeren, ook gij gaat door uw kruisweg op tot de Vader... op tot de Zoon. De H. Geest zal u daarbij helpen. Vraagt Hem. Ik kan het niet genoeg zeggen tot de wereld.

GAAT TOT DF HEILIGE GEEST IN DEZE TIJD

Nu kan men zich afvragen: waarom in Amsterdam? In 1953 zegt de Vrouwe hierover op 20 maart: "Amsterdam heb Ik uitgezocht als de plaats voor de Vrouwe van alle Volkeren. Het is ook de plaats van het Sacrament. Begrijpt dit goed."

10 mei: "Amsterdam zal het middelpunt worden van de Vrouwe van alle Volkeren. Daar zullen de volkeren door deze Beeltenis "de Vrouwe van alle Volkeren" leren kennen en Haar vragen onder deze titel: "de eenheid te verkrijgen en de eenheid onder de volkeren". Deze Beeltenis zal vooruit komen in Amsterdam. Voor de verspreiding zal uw leidsman zorgdragen en ieder die mee kan werken". En op 4 april 1954: "Werkt toch door! Strijdt toch voor de Vrouwe van alle Volkeren die moet komen in deze tijd! Ik zal helpen!"

Voor de verschijningen overgaan in "Eucharistische Belevenissen" (ook wel genoemd Ida's Visioenen) wijst de Vrouwe nog met grote nadruk op de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in het H. Sacrament, het grote mysterie, het grote Wonder van elke dag, elk uur, elke minuut. Zij zegt op 31 mei 1957: "Neen volkeren, niet een gedachte, máár Zichzelf, onder de gedaante van een stukje brood, onder de gedaante van wijn, zo wil de Heer onder u komen, alle dagen. Neemt dat toch, doet dat toch, Hij geeft u de voorsmaak, de voorsmaak tot het eeuwige leven". Als Zij dan op 31 mei 1958 opstijgt, komt er voor Haar in de plaats een grote Heilige Hostie met drie stralenbundels, een in het midden, een rechts met aan het einde een Kruis en een links met aan het einde een duif. 31 Mei 1959 zegt Zij slechts: "Doet boetvaardigheid" en "Breng Hem eerherstel". Daarna verschijnt weer de H. Hostie; deze breekt open en daaruit komt een zwevende gestalte, machtig en groots. Terwijl zij één persoon ziet, moet zij steeds denken: "en toch zijn het er twee". Dan komt plotseling uit Hun midden een duif, die pijlsnel naar beneden gaat, met een onnoemelijk stralend Licht, dit overstraalt de wereld en zij hoort: "Wie Mij eet en drinkt, neemt tot zich het eeuwige leven en ontvangt de Ware Geest".

De Eucharistische Belevenissen beginnen altijd met een Licht. In het begin komt dit Licht steeds over het altaar en breidt zich langzaam uit over priester en gelovigen. Bij de Communie hoort zij "de Stem" van de Heer. Op 8 september 1972 hoorde zij: "Priesters en leken, strijdt verder voor Haar, door wie Ik werd. De tijd is NU.’

1973

25 maart: "De Bruid des Heren is niet voor niets naar de aarde gezonden. Brengt Haar onder de volkeren. Begrijpt dit goed: ook de Heer had Zijn Moeder nodig om tot leven te komen. Door de Moeder komt het LEVEN".

31 mei: "Verenigt u gij volkeren. Maakt uw kring groter om Haar heen. Bouwt hier een kapel voor de Vrouwe van alle Volkeren". - Hier is nu "de Gemeenschap van alle Volkeren! De wereld zal van hieruit zijn zegen ontvangen".

8 sept.: "Zij is gezonden om de wereld te redden" .... Amsterdam, Zij zal in uw stad de volkeren bijeen brengen"..... Het gebed, dat Zij u geleerd heeft, heeft al vele vruchten afgeworpen. Gaat daarmee door".

.....NEDERLAND, GIJ HEBT EEN ZWARE TAAK OP U GENOMEN. BRENGT HAAR TERUG. DAARDOOR ZULLEN 00K ANDERE V0LKEREN GERED WORDEN.....

1974

2 febr.: "Het Licht straalt over u allen. .. . Brengt uw jeugd weer terug tot Haar, die Ik gezonden heb".

25 maart: "Zij is bij u allen". Het Licht was zachter en dit werd gezegd onder het bidden van het Rozenhoedje.

31 mei: "Blijf Haar gebed bidden voor Haar Beeltenis en Ik zal wonderen verrichten".

8 dec.: "Ik ben de Heer uw God, uw Schepper" "....1k ben de Heer Jezus Christus, die het Leven schenkt áán het leven" ".... .Ik ben de Heilige Geest, die Licht moet brengen in de verwarring en de duisternis. Weest getroost gij allen". Hierbij kwamen drie Lichten die, als één Licht over allen schenen. Er werd gezegd: "Dit is een geheiligde plaats".

1976

15 augustus: inwijding van de nieuwe kapel. Voor het eerst ziet zij het Licht uit de vier hoeken van de kapel over alle aanwezigen komen. Even later denkt zij: "Waarom zien anderen dat Licht niet?" En de Stem zegt: "Omdat Ik je ogen doe openen en je oren doe horen, zeg dat. Ik heb je hierheen gebracht. Ja waarlijk, dit is een Geheiligde Woonstee. Juicht volkeren en weest dankbaar. Een nieuw tijdperk gaat aanbreken. Maar ziet wat geschiedt. Ze hebben zich een valse geest gekozen" " .... en "HET LEVEN" hebben zij willen doden. IK BEN HET LEVEN en Ik wil u dagelijks daarvan laten smaken. Komt volkeren, dan zult gij weer rust en vrede ontvangen en de Ware Geest zal u begeleiden. ... . past op volkeren". En zij ziet een rode vloedgolf over de wereld gaan. Daarna ziet zij "de Vrouwe" geheel verheerlijkt en zij hoort: ‘Zij zal overwinnen indien gij doet wat de Wil is van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Roep Haar uit tot "de Vrouwe van alle Volkeren" en dan... zij ziet het Vaticaan, de muren worden bepleisterd en er komen nieuwe grote blokken stenen tegenaan en zij hoort: "Dit is het nieuwe tijdperk dat gaat komen". Dan ziet zij weer het Vaticaan, geheel nieuw als herboren. Zij dankt de Heer uit naam van alle mensen en hoort nog: "Het Licht zal u vergezellen".

8 sept.: "Volkeren ziet toe, Ik zal u de ogen ontsluieren...... Volkeren het zal weer het Offeraltaar moeten zijn. ... . Náást het Offeraltaar staat Zij, door de Wil van de Vader". Ook hierbij kwam het Licht uit de vier hoeken van de kapel en scheen over allen, tot het einde van de Eucharistieviering. Zij dankt de Heer weer en vraagt Hem: "Help ons alstublieft verder".

Bisschop Bomers van Haarlem gaf toestemming om Maria te vereren als: "Vrouwe van alle Volkeren".

Maar wat gebeurde er op 31 mei 2002?

Klik hier voor de kerkelijke positie inzake de verschijningenvan de Vrouwe van alle Volkeren

In memoriam Mgr. Henricus Joseph Aloysius Bomers c.m. Bisschop van Haarlem

Bisschop Bomers werd geboren te Groenlo op 19 april 1936. De priesterwijding ontving hij op 19 maart 1964 en op 9 juli 1978 werd hij tot bisschop gewijd. Op 21 oktober 1983 volgde zijn benoeming tot bisschop van Haarlem. Mgr. Bomers is op zaterdag 12 september 1998 in Haarlem op 62-jarige leeftijd plotseling overleden. De plechtige Uitvaartdienst werd gehouden op zaterdag 19 september 1998 in de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem.

Het gebed van de Vrouwe van alle Volkeren en de zinsnede "die eens Maria was"

Heer Jezus Christus,
Zoon van de Vader,
zend nu Uw Geest over de aarde.
Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren,
opdat zij bewaard mogen blijven voor verwording, rampen en oorlog.
Moge de Vrouwe van alle Volkeren,
die eens Maria was,
onze Voorspreekster zijn.
Amen

Die eens Maria was

Bijna alle mensen hebben problemen met de zinsnede ‘die eens Maria was’. Verwonderlijk is dat niet, want de eerste die moeite had om deze woorden te begrijpen, was de zieneres zelf, vervolgens haar geestelijk leidsman, pater Frehe, en ten slotte ook bisschop Huibers, die toestemming moest geven het gebed te laten drukken. Daarom liet de bisschop, die het gebed erg mooi vond, die voor hem onbegrijpelijke formulering bij de eerste druk gewoon weg, zodat het gebed aan het eind luidde: “Moge de Vrouwe van alle Volkeren onze Voorspreekster zijn.”
De Vrouwe was het echter met de verandering van het gebed niet eens. “‘Moge de Vrouwe van alle Volkeren, die eens Maria was’, onze Voorspreekster zijn, dat zal zo blijven.”

Laatste nieuws:

Amsterdam, 24 december 2014 - Amsterdam kan de komende jaren veranderen in een bedevaartsoord dat nog groter is dan het Franse Lourdes of het Portugese Fatima. Miljoenen rooms-katholieken, honderden bisschoppen en tientallen kardinalen over de hele wereld hebben paus Franciscus verzocht het vijfde mariale dogma af te kondigen, waarmee hij de Mariaverschijningen erkent die Ida Peerdeman (1905 - 1996) had in Amsterdam in de periode 1945-1959.

Ida Peerdeman ligt begraven op de R.K. begraafplaats St. Barbara,
Spaarndammerdijk 312, 1014 AA Amsterdam.

Laatste nieuws / 30 december 2020

‘Dit is het oordeel van de Kerk’: bisdom bevestigt Vaticaans ‘nee’ tegen Amsterdamse Mariaverschijning

Gebedsdagen ter ere van de Vrouwe van Alle Volkeren, zoals hier in Heiloo, mogen blijven plaatsvinden, zolang er niet verwezen wordt naar de verschijningen en boodschappen, die niet erkend zijn. Foto: Gideon van Meeteren
Maria mag vereerd worden onder de titel ‘Vrouwe van Alle Volkeren’, maar dat mag op geen enkele manier begrepen of gepresenteerd worden als een erkenning van de vermeende Mariaverschijningen en -boodschappen aan de Amsterdamse Ida Peerdeman.

Voetnoot:

Ik wil hierbij nog wel vermelden, dat vele theologen, bisschoppen en kardinalen niet zo'n voorstander zijn van de titel "Medeverlosseres".

De kapel van de Vrouwe van alle Volkeren
is gelegen aan de Diepenbrockstraat 3,
1077 VX Amsterdam, nabij de RAI en het Beatrixpark.

Openingstijden van de kapel en de winkel
Zondag : 09.00 uur - 16.30 uur
Maandag t/m zaterdag : 10.30 uur - 16.30 uur
Donderdag : 10.30 uur - 19.30 uur
De winkel is voor en na de Heilige Mis geopend. Indien niemand aanwezig is kunt u bij de kapeldeur aanbellen.

H. Missen

In de kapel wordt dagelijks een Heilige Mis gevierd. De tijden van de H. Missen op zondag en donderdag zijn altijd hetzelfde. 

De tijden op de andere dagen staan niet altijd vast (i.v.m. bedevaarten). Voor de zekerheid kunt u ons bellen.

Zondag : 09.30 uur - 11.15 uur
(tussen deze twee Missen wordt het rozenhoedje gebeden)
Dinsdag : 07.15 uur
18.30 uur
Maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag: 12.15 uur
Uitstelling van het H. Sacrament en stille aanbidding
Donderdag: 17.30 uur - 18.25 uur
Biechtgelegenheid
Donderdagavond tijdens de aanbidding of na afspraak.

Tel.: 020-6620504
Fax: 020-4711333
Contact: https://www.devrouwevanallevolkeren.nl/contact/

Offciële Website: https://www.devrouwevanallevolkeren.nl/

 

Link naar: Stille Omgang (Het Mirakel van Amsterdam)