A legfontosabb imádságok

A keresztvetés

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

A Szentháromság dicsőítése

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,miképpen kezdetben, most ésmindörökké. Amen.

Az apostoli hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynekés földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában,a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától,szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölmenta mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélniélőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat,a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örökéletet. Amen.

Az Úr imája (Miatyánk)

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessékmeg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, aminta mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. (Mert tiédaz ország, a hatalom és a dicsőségmindörökké.) Amen.

Az isteni erények felindítása

Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondóvagy.
Istenem, remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy.
Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltóvagy.

Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy)

Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úrvan teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednekgyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja! Imádkozzálérettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Az Úr angyala

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos SzűzMáriát, -- és ő méhében foganáSzentlélektől szent Fiát.
Üdvözlégy...
Íme az Úrnak szolgáló leánya, -- legyen nekem a te igéd szerint.
Üdvözlégy...
És az Ige testté lőn, -- és miköztünk lakozék.
Üdvözlégy...
Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja. -- Hogy méltók lehessünk Krisztusígéreteire.
Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogyakik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülésétmegismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk.Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Reggeli imádság

Szívem első gondolatja
Hozzád száll fel Istenem,
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem!

Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves teneked.

Édes Jézus, add kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek
Tiszta szívvel, bűntelen.

Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy,
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj! Amen.

Más reggeli imádság

Szívből kérlek Istenem,
Ma egész nap légy velem.
Segíts meg, hogy jó legyek,

Mindenkivel jót tegyek.
Ha rám nézel e napon
Öröm legyen arcodon. Amen.

Esti imádság

Ó édes Istenem,
Hálát ad most lelkem,
Hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre!

Virrasszon felettem
Gondviselő szemed,
Kérlek, óvd ez éjjel
Testemet, lelkemet.

Szűzanyám, s őrangyal
Legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok,
Nyugodt lesz éjjelem. Amen

Más esti imádság

Kezed közé leteszem
Elmúlt napom, Istenem.
Minden munkám, örömöm,

Ami jó volt, köszönöm.
Ígérem, még jobb leszek
Őrizd Uram, gyermeked. Amen.

Krisztus lelke szentelj meg engem...

Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztusteste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihless meg engem, Krisztus oldalábólfolyó víz, tisztíts meg engem, Ó édes Jézus hallgass meg engem! Szentsebeidbe rejts el engem, Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled. A gonoszellenségtől oltalmazz engem. Halálom óráján hívj magadhoz engem, és engedjHozzád jutnom, hogy szentjeiddel dicsérjelek,mindörökkön örökké. Amen.

Fogadd el Uram, szabadságomat...

Fogadd el Uram, szabadságomat, fogadd egészen. Vedd értelmemet, akaratomat semlékezésem. Mindazt amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. VisszaadokUram egyszerre mindent. Legyen felettünk korlátlan úr rendelkezésed. Csakegyet hagyj meg ajándékul: szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyéma kegyelemmel, sminden, de minden gazdagság enyém, más nem kell. Amen.

Szűz szülője Istennek...

Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek.Tied élet s halálban, tied jó és balsorsban, tied küzdve, szenvedve,tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek.Anyám, benned bízom és remélek, Anyám, teutánad epedek. Anyám, te jóságos,kegyelmezz, Anyám, te hatalmas védelmezz. Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni!Anyám, ó jöjj segíts szenvedni! Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni! Hiszentudsz segíteni, ó hatalmas! Akarsz is segíteni, ó irgalmas! Kell is segítened,ó hűséges! Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!
Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, Szomorúak vigasztalója, Bűnösök oltalmazójaés menedéke, Föld reménye s mennyek ékessége! Ki kérte még segítségedet hasztalanul?Ki távozott tőled meghallgatatlanul? Azért bizton mondom minden szenvedésben:Mária mindig segít, minden időben. Biztosan állítom életben s halálban: Máriamindig segít, minden balsorsban. Azért hiszem s meghalok ezen hitemben, hogyveled leszek ó Anyám, fönn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tiedlegyek. Amen.

A szentolvasó (Rózsafüzér)

Az első három Üdvözlégyben:
1. aki hitünket növelje.
2. aki reményünket erősítse.
3. aki szeretetünket tökéletesítse.

Az örvendetes olvasó titkai:
1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2. akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3. akit te, Szent Szűz a világra szültél.
4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál.
5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.

Avilágosság titkai:
1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2. Aki a kánai menyegzőn kinyilvánitotta isteni erejét.
3. Aki meghírdette Isten országát.
4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5. Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

A fájdalmas olvasó titkai:
1. aki érettünk vérrel verítékezett.
2. akit érettünk megostoroztak.
3. akit érettünk tövissel koronáztak.
4. aki érettünk a keresztet hordozta.
5. akit érettünk keresztre feszítettek.

A dicsőséges olvasó titkai:
1. aki a halálból feltámadt.
2. aki a mennybe fölment.
3. aki nekünk a Szentlelket elküldte.
4. aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett.
5. aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

Most segíts meg Mária...

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet,a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek nem, Te soha nem vetedmeg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segítsmeg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Amen.

Oltalmad alá futunk...

Oltalmad alá futunk Istennek szent Anyja!Ne vesd meg könyörgésünket szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minketminden veszedelemtől mindenkor dicsőséges és áldott Szűz. Asszonyunk,Közbenjárónk és szószólónk! Engeszteld értünk Fiadat, ajánlj minket Fiadnak,mutass be minket szent Fiadnak. Amen.

Ima Szent Józsefhez

Szent József légy házunk ura, kis családunkpátrónusa. Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket. Az ég felé mutassutat, gyámolítsd az ellankadtat. Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekbenpéldaképünk. Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit. Zárd kimindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos. Engedd be az isten-áldást,minden jóban gyarapodást. Ajánlj minket Jézusodnak és szeplőtelen SzűzArádnak, hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen mása.Amen.

Ima Szent Antalhoz

Szent Antal, hű pártfogója mindazoknak, akik téged szeretnekés tisztelnek, te tudod, hogy szeretlek és pártfogásodba nagy bizalmathelyezek. Mivel nagy gyarlóságom mellett az élet sok veszélyen szerencsésenátvergődni alig remélhetek: tehozzád fordulok, és kérem segítségedet.Hogy biztosan megnyerhessem Isten kegyelmét, és védelmed alatt mindenrossztól, de főképp minden bűntől egész életemben megmeneküljek, megújítoma szeretetnek azt a kötelékét, amely eddig is hozzád fűzött, s a mindenhatóIsten színe előtt, szent őrzőangyalom jelenlétében, ünnepélyesen mindenkorravédőszentemmé és pártfogómmá választalak.

Amennyiben Isten szeretetével nem ellenkezik, fölajánlom magam szolgálatodra,és ígérem, hogy egész életemben iparkodom kedvedben járni és tiszteletedetimámmal és a te szent példád követésével előmozdítani. Fogadj, ó, kedvesSzent, pártfogásodba, és vezess életutamon Isten dicsőségére és lelkemüdvére! Kössünk egymással soha meg nem szakadó szövetséget! Fogadj, kérlek,engem ezentúl barátaid és tisztelőid közé, és kérjed Istent, hogy tegyenméltóvá szeretetedre!

Siess segítségemre főképp halálom óráján, és védelmezz meg a gonoszlélek támadásai ellen, hogy a kárhozattól megmeneküljek, s veled és mindenszenttel egyetemben Istent örökké áldhassam és magasztalhassam! Ámen.

Hitünk fő igazságai

1. Egy Isten van. -- Az egy Istenben háromszemély van: az Atya, a Fiú és aSzentlélek.
2. Isten a világ teremtő Ura és gondviselő Atyja.
3. A Fiúisten emberré lett, meghalt és feltámadt, hogy minket megváltson ésüdvözítsen.
4. Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. -- Isten igazságos,ajókat megjutalmazza, a gonoszokat pedig megbünteti.
5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges.
6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad.
7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a római pápa.

Jézus örömhíre

Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, meghívországába, gyermekévé fogad, ésföldi életünk után hazavár az örök életre.

A főparancsolat (Vö. Mk 12,30-31)

1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből,teljes lelkedből, teljes elmédbőlés minden erődből.
2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.

Jézus ,,új parancsa'' (Vö. Jn 13,35):

Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelektiteket.

A tízparancsolat

1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
2. Isten nevét hiába ne vedd!
3. Az Úr napját szenteld meg!
4. Atyádat és anyádat tiszteld!
5. Ne ölj!
6. Ne paráználkodj!
7. Ne lopj!
8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
9. Felebarátod házastársát ne kívánd!
10. Mások tulajdonát ne kívánd!

Az Egyház öt parancsolata

1. A vasárnapot és az egyházi ünnepeket szentmisévelés munkaszünettel szenteldmeg!
2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!
3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozz meg!
4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikusmódon neveld!
5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!

A szentségek

1. a keresztség,
2. a bérmálás,
3. az Eukarisztia,
4. a bűnbocsánat szentsége,
5. a betegek kenete,
6. az egyházi rend,
7. a házasság.

Így készülünk a szentgyónásra

A Szentlélek segítségét kérjük:
Szentlélek Úristen, add kegyelmedet, hogy bűneimet megismerjem, szívből megbánjam,és őszintén meggyónjam.
Megvizsgáljuk lelkiismeretünket:Utoljára gyóntam:... Áldozni szoktam:... Bűneim...
(Valamelyik lelkitükör segítségével gondolatban szedd össze, és jegyezd meg,hogy milyen bűnökkel bántottad meg a jó Istent. Ha valamit meg akarsz kérdezni,akkor arra is készülj fel!)
Megbánjuk bűneinket (Bánatimádság)
Istenem, szeretlek téged, ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel megbántottalak.Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóratörekszem, és a bűnt kerülöm.

Agyónás módja

Gyónó: Dícsértessék a Jézus Krisztus!
Pap: Mindörökké! Ámen!
Gyónó: Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében!
Gyónó: Gyónom a Mindenható Istennek, és Isten helyett neked lelkiatyám hogyutolsó gyónásom óta a következő bűnöket követtem el. Utoljára gyóntam........ésa következő bűneimre emlékszem.........

Gyónó: Teljes szívemből bánom minden bűnömet mert azokkal a JóIstent megbántottam.Erősen fogadom, hogy ezután nem vétkezem, a bűnt és a bűnrevezető alkalmakatelkerülöm és a jóra törekszem, ezért kérek üdvös elégtételt és feloldozást.

Feloldozás után:

Pap: Magasztaljuk Istent mert jóságos hozzánk.
Gyónó: Mert örökké szeret minket.
Pap: Isten megbocsájtotta bűneidet, menj és ne vétkezz.
Gyónó: Istennek legyen hála.
Gyónó: Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében!
Gyónó: Dícsértessék a Jézus Krisztus!
Pap: Mindörökké! Ámen!