Kalendarz adwentowy 2024

Adwent to czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia

 

Niedziela – 1 grudnia 2024 r
Pierwsza niedziela Adwentu

Zapala się pierwszą świecę wieńca adwentowego

Modlitwa przy pierwszej świecy adwentowej:

Panie, Boże nasz,
zapalamy pierwszą świecę adwentową.
Ponieważ Twoje światło przenika we wszystkim, co małe i bezbronne.
Spraw, aby nasze umysły i zmysły były uważne
i naucz nas wyostrzać naszą czujność
aby zobaczyć co się dzieje wokół nas:
jak biedni stają się biedniejsi,
jak ci, którzy nie mają wiedzy, mogą wpaść w spiralę wątpliwości.
Wzmocnij naszą dobroć i zwiększ nasze zaangażowanie na rzecz potrzebujących.
Amen.

Niedziela – 8 grudnia 2024 r
Druga Niedziela Adwentu

Zapala się drugą świecę wieńca adwentowego

Modlitwa przy drugiej świecy adwentowej:

Panie, Boże nasz,
Wy, którzy nosicie imiona
pełen tęsknoty:
'Będę tam dla Ciebie'
„Gałązka na pniu Jessego”,
„Wyzwoliciel Izraela”,
„Pas prawości”,
„Który daje sprawiedliwość najmniejszym”,
„Wilk i baranek razem”
„Emmanuelu, Bóg z nami”.
Wszystkie te piękne, słodkie, mocne imiona.
Czy wkrótce narodzisz się w nas?

Ty, który jesteś
Ten, który na nas czeka,
przyszłość i perspektywa,
nadzieję na lepsze życie.
Zejdź więc ze Swojej wysokości
i przyjdź się z nami spotkać.
Bądź rosą sprawiedliwości na nasze głowy,
chleb pokoju w naszych rękach,
kielich solidarności wśród nas
Abyśmy w końcu narodzili się z Ciebie.

Mieszkaj w nas, poruszaj się w nas,
jak Dziecko, które chce żyć.
Przyjdź na światło dzienne w naszej ciemności.
Abyśmy czynili Twoje Imię,
Że jesteśmy tam, blisko,
że my także odważymy się zejść i wyzwolić siebie.
Bądź w nas głodem i pragnieniem
w stronę pokoju i sprawiedliwości...
Amen.

Niedziela – 15 grudnia 2024 r
Trzecia Niedziela Adwentu

Zapala się trzecią świecę wieńca adwentowego

Modlitwa przy trzeciej świecy adwentowej:

Panie, Boże nasz,
w dzisiejszym świecie wzywacie nas
być świadkami światła.
Zapalamy trzecią świecę
jest świecą naszej solidarności i zaangażowania.
Napełnij nas uwagą
dla najmniejszego bliźniego,
i pomóż nam wierzyć
że tam, gdzie ludzie niosą się nawzajem,
Jesteś obecny wśród nas.
Amen.

Niedziela 22 grudnia 2024 r
Czwarta Niedziela Adwentu

Zapala się czwartą świecę wieńca adwentowego

Modlitwa przy czwartej świecy adwentowej:

Panie, Boże nasz,
w czwartej świecy wieńca adwentowego
mówimy tak
w odpowiedzi na Twoje pytanie
aby narodził się w nas.
Modlimy się, aby Twoje imię „Będę tam”
staje się widoczne w dziele naszych rąk,
i zrozumiałe w słowach, które wypowiadamy.
Aby Twoje światło mogło wzrastać pośród nas,
z dnia na dzień, przez wszystkie dni naszego życia.
Amen.

Środa, 25 grudnia 2024 r. – Boże Narodzenie

 

 

 

 


Zondag - 1 december 2024
Eerste zondag van de Advent

De eerste kaars van de adventskrans wordt aangestoken

Gebed bij de eerste adventskaars:

Heer onze God,
wij laten een eerste adventskaars branden.
Want uw licht breekt door in al wat klein en kwetsbaar is.
Maak onze geest en zintuigen oplettend
en leer ons onze waakzaamheid aan te scherpen
om te zien wat er rondom ons gebeurt:
hoe armen armer worden,
hoe wie geen kennis heeft in een spiraal van twijfel kan terecht komen.
Versterk onze goedheid en verhoog onze inzet voor mensen in nood.
Amen.

Zondag - 8 december 2024
Tweede zondag van de Advent

De tweede kaars van de adventskrans wordt aangestoken

Gebed bij de tweede adventskaars:

Heer onze God,
Gij die namen draagt
vol van verlangen:
'Ik zal er zijn voor u'
'Twijgje aan de stronk van Jesse',
' Bevrijder van Israël',
'Gordel van gerechtigheid',
'Die de kleinen recht verschaft',
'Wolf en lam tezamen'
'Emmanuel, God met ons'.
Al die mooie lieve sterke namen.
Wilt Gij weldra geboren worden in ons?

Gij die zijt
die Ene die op ons wacht,
toekomst en vooruitzicht,
hoop op beter leven.
Daal af dan uit Uw hoogte
en kom ons tegemoet.
Wees dauw van gerechtigheid op ons hoofd,
brood van vrede in onze handen,
een bekertje verbondenheid in ons midden
Dat wij eindelijk geboren worden uit U.

Woon in ons, beweeg in ons,
als een Kind dat leven wil.
Kom in ons duister aan het licht.
Dat wij doen Uw Naam,
Dat wij er zijn, nabij,
dat wij zelf ook durven afdalen en bevrijden.
Wees honger en dorst in ons
naar vrede en gerechtigheid...
Amen. 

Zondag - 15 december 2024
Derde zondag van de Advent

De derde kaars van de adventskrans wordt aangestoken

Gebed bij de derde adventskaars:

Heer onze God,
in de wereld van vandaag roept Gij ons
om getuigen te zijn van het licht.
De derde kaars die wij aansteken
is de kaars van onze solidariteit en betrokkenheid.
Vervul ons met aandacht
voor de minste medemens,
en help ons te geloven
dat, waar mensen elkaar dragen,
Gij midden onder ons aanwezig zijt.
Amen.

Zondag 22 december 2024
Vierde zondag van de Advent

De vierde kaars van de adventskrans wordt aangestoken

Gebed bij de vierde adventskaars:

Heer onze God,
in de vierde kaars van de adventskrans
leggen wij ons ja-woord
als antwoord op Uw vraag
om in ons geboren te worden.
Wij bidden dat Uw Naam 'Ik zal er zijn'
zichtbaar wordt in het werk van onze handen,
en verstaanbaar in de woorden die wij spreken.
Zo kan Uw licht groeien in ons midden,
van dag tot dag, alle dagen van ons leven.
Amen.

 

Woensdag 25 december 2024 - Kerstmis