Heilige Agnes Françoise Clara Jung

1887 - 1952

Feestdag: 20 mei

Agnes Françoise Clara Jung werd geboren op 15 september 1887 te Antwerpen (België). Zij was kleuterleidster van beroep. Al vanaf haar prille jeugd haar zuivere hart aan Jezus verpand. Op jonge leeftijd wenste ze in het klooster Hem toe te behoren. De Voorzienigheid beschikte er echter anders over. Sinds 1913 kreeg ze een zware slepende ziekte en vanaf 1918 werd ze voorgoed aan haar lijdensbed gekluisterd, dat ze tot haar dood niet meer verlaten zou.

In haar tenger lichaam droeg ze een uiterst gevoelig en edelmoedig hart, dat tot alle offers en onthechting (geestelijke losmaking van her aardse) in staat was. Begenadigd door een rotsvast geloof en een onwrikbaar vertrouwen wist ze zich geleidelijk los te maken van al wat haar nog aan de Wereld bond. Ten koste van pijnlijke ontgoochelingen en zware beproevingen in lichaam, hart en ziel groeide ze gaandeweg dichter en dichter naar God toe, tot op het ogenblik dat Deze haar, rijp achtend voor de mystieke bruiloft, uitnodigde om zijn liefdeslachtoffer en zijn bruidje te worden.

Zo werd ze in 1938 het bloedige bruidje van de Bloedige Bruidegom. In haar hoofd gloeide aanhoudend, van toen af, de priemende marteling van Jezus' doornenkroon. In haar handen en voeten droeg ze de smartelijke merktekens van Zijn Koninklijke kruiswonden, terwijl haar hart, doorboord van brandende liefdesstralen, met volle stromen bloedde in vereniging met Zijn minnend Hart. Door God verlicht, hierbij blijk gevend van een opvallend gezond verstand, wist ze gouden raad te geven aan iedereen, die hieraan behoefte had. Ontelbaar zijn de gekwelden en beproefden, die bij haar om hulp kwamen voor alle denkbare noden naar ziel en lichaam.

Dank zij haar voorspraak en bemiddeling werd, tegen alle verwachting in, de stad Antwerpen in 1944 ongedeerd door de bezetter verlaten, zoals zij het vier jaar daarvoor had voorspeld. Op de dag van de bevrijding, die eerst in de vroege namiddag plaats had, deelde zij om 9 uur ‘s morgens schriftelijk mee dat de Duitsers die dag de stad zouden verlaten. De rampen die naderhand over Antwerpen kwamen had ze gevreesd en huiverend voorspeld, toen haar waarschuwingen en wenken zonder gevolg bleven.

Onbekend door de buitenwereld leed ze in stilte de kwalen en ziekten, waaraan haar zwak gestel onderhevig was, gesterkt en gevoed door de kracht van Hem, die haar gekozen had om Zijn offerlam en Zijn zoenoffer te zijn voor de verdorven wereld en voor het heil der zielen.

Agnes Françoise Clara Jung is overleden op 20 mei 1952. Sinds 24 mei rust zij op het kerkhof van Borsbeek bij Antwerpen.

   Gebed


Clareke van Jezus, door uw voorspraak bij het Heilig Hart van Jezus en het Heilig Hart van Maria, die gij zo vurig bemind hebt, spreek tot hen voor ons ten beste en bekom ons de genade...

Onze Vader
Wees Gegroet
Glorie zij de Vader
O Maria zonder zonde ontvangen, bid voor ons, die onze toevlucht tot U nemen.